Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
apalokanakamma:apalokanakamma(na)
အပေလာကနကမၼ(န)
[apalokana+kamma]
[အပေလာကန+ကမၼ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
apalokanakamma:tăng sự dành cho các trường hợp triệu hồi (osārana),trục xuất (nissaraṇa),thí phát (bhandukamma),phạt phạm đàn (brahmadaṇḍa),hay các trường hợp tương tự (kammalakkhana) tăng sự này cần ba bận tuyên ngôn trước tăng chúng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
apalokanakamma:"အပေလာကနကမၼ(န)
[အပေလာကန+ကမၼ]
အပေလာကန-ကံ၊ ညီၫြတ္ေသာ သံဃာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သုံးႀကိမ္ပန္ၾကား၍ ျပဳအပ္ေသာ ကံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
apalokanakamma:အပေလာကန-ကမၼ(န)
ပန္ၾကားျခင္းအမႈ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,