Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
apacāyati:[apa-ci] 尊敬,敬(重). opt. apace; pp. apacita.
パーリ語辞典 水野弘元著
apacāyati:[apa-ci] 尊敬す,敬う. opt. apace; pp. apacita.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
apacāyati:[<apa-ci] 尊敬す,敬う. opt. apace; pp. apacita
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Apacāyati,(apa + cāy + e),敬意,尊敬。 ~cāyi,【過】。(p25)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Apacāyati,(apa離+cāy看到﹑觀察+e),敬意,尊敬。apacāyi,【過】。apacāyeyya,【未被】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
apacāyati:apacāyati(kri)
အပစာယတိ(ႀကိ)
[apa+cāyu (cāya)+a+ti. nīti,dhā.144-.]
[အပ+စာယု (စာယ)+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာ။၁၄၄-ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
apacāyati:[pa + cāy + a] honours; respects.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Apacāyati,[fr. apa-ci,cp. cināti & cayati,with diff. meaning in Sk.; better expld. perhaps as denom. fr. *apacāya in meaning of apacāyana,cp. apacita] to honour,respect,pay reverence D.I,91 (pūjeti +); J.III,82. ‹-› Pot. apace (for apaceyya,may be taken to apacināti 2) A.IV,245; ThA.72 (here to apacināti 1). -- pp. apacita (q. v.). (Page 51)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
apacāyati:To honour
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
APACĀYATI:(apa+cāy+a) làm vinh dự,tôn kính [aor] --cāyi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
apacāyati:"အပစာယတိ(ႀကိ)
[အပ+စာယု (စာယ)+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာ။၁၄၄-ၾကည့္။]
ပူေဇာ္-ျမတ္ႏိုး-၏၊ ႐ိုေသ-ေလးစား-၏၊ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ေသာ-အျဖစ္-အမူအရာ-ရွိသည္၏အျဖစ္-သို႔ ေရာက္၏-ကို ျပ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
apacāyati:အပ-စာယတိ (အပ√စာယ္)
ႏွိမ့္ခ်သည္ကို ျပဳ၏။ ႐ိုေသက်ိဳးႏြံ၏။ အ႐ိုအေသျပဳ၏။
ေယ ဝုၯမပစာယႏၲိ၊ အၾကင္သူတို႔သည္ ႀကီးေသာသူကို အ႐ိုအေသ ျပဳကုန္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,