Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
apāya:m. [〃] ① 苦界,苦處,無幸(福)處,惡處. ② 離去,損減. -kusala 離去善巧,損減善巧.
パーリ語辞典 水野弘元著
apāya:m. [〃] ① 苦界,苦処,無幸処,悪処. ② 離去,損減. -kusala 離去に巧み,損減善巧.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
apāya:m. [〃<apa-i] ① 苦界,苦処,無幸処,悪処,恶趣.-gamanīya,-gāmanīya恶趣に至るベき.-gamanīya dosa嗔.-gamanīya moha痴.-gamanīya rāga贪. ② 離去,損減,失败,危险. -kusala 離去に巧み,損減善巧.-mukha失败の门(原因)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Apāya,【陽】 地獄,苦途,過失,損失。 ~gāmī,【形】 惡趣,苦趣。~mukha,【中】 毀滅的因素。 ~sahāya,【陽】 揮霍的朋友。(p27)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Apāya,(Sk.apāya‹apa離+i去),“going away”。【陽】1.分離(separation,loss)。2.損失(loss (of property))。3.漏出(leakage,out flow (of water))。 4.過失(lapse,falling away (in conduct))。5.地獄,苦途(a transient state of loss and woe after death)。apāyagāmī,【形】惡趣,苦趣。apāyamukha,【中】出口(outlet)。apāyabhūmi,惡趣(惡處之地,state of deprivation)。apāyasahāya,【陽】揮霍的朋友。apāyadukkhaṁ,apāyadukkhāni,【中】(諸)分別離苦。Dṭ.15.(CS:p.2.91):Apāyāti avaḍḍhitā,sukhena,sukhahetunā vā virahitāti attho.(離去(福樂)處︰無福利,無快樂,無快樂的因之意。) Vism.427.:Apāyanti evamādi sabbaṁ nirayavevacanameva. Nirayo hi saggamokkhahetubhūtā puññasammatā ayā apetattā,sukhānaṁ vā āyassa abhāvā apāyo. Dukkhassa gati paṭisaraṇanti duggati,dosabahulatāya vā duṭṭhena kammunā nibbattā gatīti duggati. Vivasā nipatanti ettha dukkaṭakārinoti vinipāto. Vinassantā vā ettha patanti saṁbhijjamānaṅgapaccaṅgātipi vinipāto. Natthi ettha assādasaññito ayoti nirayo. Atha vā apāyaggahaṇena tiracchānayoniṁ dīpeti. Tiracchānayoni hi apāyo sugatito apetattā,na duggati mahesakkhānaṁ nāgarājādīnaṁ sambhavato. Duggatiggahaṇena pettivisayaṁ. So hi apāyo ceva duggati ca,sugatito apetattā dukkhassa ca gatibhūtattā. Na tu vinipāto asurasadisaṁ avinipatitattā. Vinipātaggahaṇena asurakāyaṁ. So hi yathāvuttena atthena apāyo ceva duggati ca sabbasamussayehi ca vinipatitattā vinipātoti vuccati.(「苦界」等幾個字都是地獄的異名。因為地獄無得天與解脫的因緣及缺乏福德之故,或因不受諸樂之故為「苦界」。因為是苦的趣──即苦的依處故為「惡趣」;或由多瞋及惡業而生的趣為「惡趣」。因為作惡者不願意而墮的地方故為「墮處」(落難處);或因滅亡之人破壞了四肢五體而墮於此處故為「墮處」。因為這裏是毫無快樂利益可說的,故為「地獄」。或以苦界一語說為畜界,因為畜界不是善趣故為苦界,又因有大威勢故龍王等亦生其中故非惡趣。以「惡趣」一語說為餓鬼界,因為他不是善趣及生於苦趣,故為苦界及惡趣,但不是墮趣,因為不如阿修羅的墮趣之故。以「墮趣」一語說為阿修羅,因依上面所說之義,他為苦界及惡趣,並且因為棄了幸福而墮其處故為墮趣。)DA.16./II,544(CS:p.2.134):「地獄,實是所謂的不從何處(去來)(=無自由),無增長,是‘離去(福樂)處’。依靠苦的趣,為‘苦趣’。那些犯錯者,他們跌入無法控制的地方,為‘落難處’。」(Nirayādayo hi vaḍḍhisaṅkhātato ayato apetattā apāyā. Dukkhassa gati paṭisaraṇanti duggati. Ye dukkaṭakārino,te ettha vivasā nipatantīti vinipātā.)(離去(福樂)處、苦趣、落難處都是地獄的同義詞。) (Dhātumālā語法論,CS:p.144)︰pāyoti ca nirayo tiracchānayoni pettivisayo asurakāyoti cattāro apāyā.(地獄、畜生、餓鬼、阿修羅,即為四惡趣)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
apāya:apāya(pu)
အပါယ(ပု)
[(1) apa+aya. apa+āya. na+pāya. (2) apa+āya. (3) (4) (5) apa+i+a]
[(၁) အပ+အယ။ အပ+အာယ။ န+ပါယ။ (၂) အပ+အာယ။ (၃) (၄) (၅) အပ+ဣ+အ]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
apāya:The 4 'lower worlds'. are:the animal world,ghost world,demon-world,hell. See Vis.M. XIII,92f.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
apāya:[m.] the hell; state of loss and woe; lapse; loss.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Apāya,[Sk. apāya,fr. apa + i,cp. apeti] “going away” viz. -- 1. separation,loss Dh.211 (piya° = viyoga DhA.III,276). -- 2. loss (of property) D.III,181,182; A.II,166; IV,283; J.III,387 (atth°). -- 3. leakage,out flow (of water) D.I,74; A.II,166; IV,287. -- 4. lapse,falling away (in conduct) D.I,100. -- 5. a transient state of loss and woe after death. Four such states are specified purgatory (niraya),rebirth as an animal,or as a ghost,or as a Titan (Asura). Analogous expressions are vinipāta & duggati. All combined at D.I,82; III,111; A.I,55; It.12,73; Nd2 under kāya; & freq. elsewhere. -- apāyaduggativinipāta as attr. of saṁsāra S.II,92,232; IV,158,313; V,342; opp. to khīṇâpāya-duggati-vinipāta of an Arahant A.IV,405; V,182 sq. -- See also foll. pass.:M.III,25 (anapāya); Sn.231; Th.2,63; J.IV,299; Pug.51; VvA.118 (opp. sugati); PvA.103; Sdhp.43,75 & cp. niraya,duggati,vinipāta.

--gāmin going to ruin or leading to a state of suffering DhA.III,175; cp. °gamanīya id. Ps. I.94,°gamanīyatā J.IV,499. --mukha “facing ruin”,leading to destruction (= vināsa-mukha DA.I,268),usually as nt. “cause of ruin” D.I,101 (cattāri apāya mukhāni); III,181,182 (cha bhogānaṁ a° --mukhāni,i. e. causes of the loss of one’s possessions); A.II,166; IV,283,287. --samudda the ocean of distress DhA III 432. --sahāya a spendthrift companion D.III,185. (Page 54)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
APĀYA:[m] địa ngục,trạng thái thống khổ phiền muộn,sự lầm lỗi,sự mất mát --gāmī [a] đi dến trạng thái khốn khổ --mukha [m] nguyên nhân sụp đổ --sahāya [m] bạn ác xấu đưa đến sự trụy lạc
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
apāya:khổ cảnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
apāya:"အပါယ(ပု)
[(၁) အပ+အယ။ အပ+အာယ။ န+ပါယ။ (၂) အပ+အာယ။ (၃) (၄) (၅) အပ+ဣ+အ]
(၁) အပါယ္။ (က) နတ္ရြာနိဗၺာန္အေၾကာင္းေကာင္းမႈမွ ကင္းေသာ၊ ခ်မ္းသာ၏-လာရာ-ျဖစ္ရာ-ေကာင္းမႈမွ ကင္းေသာ (အပ+အယ)။ (ခ) ခ်မ္းသာတို႔၏-လာရာ-ျဖစ္ရာ-ျဖစ္ေသာ ေကာင္းမႈစသည္တို႔၏ ခ်မ္းသာကို ၿပီးေစႏိုင္ေသာ သတၱိ-မွ ကင္းေသာ-မရွိေသာ၊ ခ်မ္းသာတို႔၏-လာရာ-ျဖစ္ရာ-ျဖစ္ေသာ ေကာင္းမႈ-မွ ကင္းေသာ-မရွိေသာ၊ ခ်မ္းသာတို႔၏-လာရာ-ျဖစ္ရာ-ျဖစ္ေသာ ဣ႒ာ႐ုံစသည္-မွ ကင္းေသာ-မရွိေသာ၊ ခ်မ္းသာတို႔၏-လာရာ-ျဖစ္ရာ-အေၾကာင္း-မွ ကင္းေသာ-မရွိေသာ။ (ဂ) ႀကီးပြါးျခင္းသို႔ ကပ္ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေကာင္းမႈမွ ကင္းေသာ။ (ဃ) ေကာင္းေသာ ကုသိုလ္ကံသည္ျဖစ္ေစအပ္ေသာ သုဂတိမွ ကင္းေသာ။ (င) ႀကီးပြါးျခင္း-မွ ကင္းေသာ-မရွိေသာ။ ႀကီးပြါးျခင္းမရွိရာျဖစ္ေသာ။ (စ) ခ်မ္းသာမွ ကင္းေသာ။ (၂) ႀကီးပြါးျခင္းမွ ကင္းေသာ မႀကီးပြါးျခင္း။ အပါယေကာသလႅ (ခ) ၾကည့္။ (၃) ကင္းကြာတတ္ေသာ ပ်က္စီးျခင္း။ အပါယမုခ-(၁)-ၾကည့္။ (၄) ကင္းကြာေၾကာင္း-မႀကီးပြါးေၾကာင္း-ပ်က္စီးေၾကာင္း-ျဖစ္ေသာ တရား။ အပါယကုသလ,အပါယမုခ,အပါယသဟာယ-တို႔ၾကည့္။ (၅) ေရထြက္သြားေၾကာင္းျဖစ္ေသာ လမ္း၊ ေရထြက္ႁပြန္။ အပါယမုခ,အပါယသမၸႏၷ-တို႔ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
apāya:အပါယ(တိ)
ခ်မ္းသာကင္းေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
apāya:အပါယ(ပ) (အပ√ဣ+အ)
ထြက္သြားျခင္း။ ခြဲခြာျခင္း။ ပ်က္စီးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,