Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
apāra:n. [a-pāra] [非-彼岸] 此岸,這一世(此世).
パーリ語辞典 水野弘元著
apāra:n. [a-pāra] 此岸,この世.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
apāra:a.n.[a-pāra]此岸,この世,非彼岸.apārā-pāraṁgamana此岸より彼岸に到ること
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Apāra,【形】 無限的,沒有對岸,【中】 近岸。 ~neyya,不達彼岸,難到達的。(p27)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Apāra,【形】無限的,沒有對岸,【中】近岸。apāraneyya,不達彼岸,難到達的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
apāra:apāra(na)
အပါရ(န)
[na+pāra. pārato aññaṃ tīraṃ apāraṃ. ,ṭī.665.]
[န+ပါရ။ ပါရေတာ အညံ တီရံ အပါရံ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၆၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
apāra,(adj.),limitless; without a further shore. (nt.),the near bank.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Apāra,(nt.) [a + pāra] 1. the near bank of a river J.III,230 (+ atiṇṇaṁ,C. paratīraṁ atiṇṇaṁ). -- 2. (fig.) not the further shore (of life),the world here,i.e. (opp. pāraṁ = Nibbāna) Sn.1129,1130; Nd2 62; Dh.385 (expld. as bāhirāni cha āyatanāni DhA.IV,141). See pāra & cp. avara. (Page 54)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
APĀRA:[a] vô giới hạn,không có bờ bến [nt] gần bờ --neyya không đưa đến bờ kia; không thể đắc được
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
apāra:"အပါရ(န)
[န+ပါရ။ ပါရေတာ အညံ တီရံ အပါရံ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၆၅။]
(၁) (က) ဤမွာ ဖက္ကမ္း။ (ခ) ဤမွာ ဖက္ကမ္းဟူေသာ-နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ ပါရမရွိရာျဖစ္ေသာ-သံသရာဝဋ္။ (၂) (က) ထိုမွာဖက္ကမ္း။ (ခ) ထိုမွာဖက္ကမ္းဟူေသာ ဗာဟိရာယတနေျခာက္ပါး။ (တိ) (၃) အပိုင္းအျခား-အကန္႔အသတ္-မရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
apāra:အ-ပါရ(ပ)
ဤမွာဘက္ကမ္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
apāra:အ-ပါရ(တိ)
ထိုမွာဘက္ကမ္း မဟုတ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,