Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
anvagū:a. m. [<anu-ā-gam] 隨行者.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
anvagū,annagā,anvagā anugacchati 的 aor.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anvagū,【叁、復、過】 他們跟隨。(p24)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anvagū,【三.復.過】他們跟隨。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anvagū:anvagū(ti)
အႏြဂူ(တိ)
[anu+gamu+rū]
[အႏု+ဂမု+႐ူ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anvagū:anvagū(kri)
အႏြဂူ(ႀကိ)
[]
[]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anvagū:[3rd. plu. pret.] (they) followed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anvagū,3rd pl. aor. of anugacchati S.I,39; Sn.586. (Page 49)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANVAGŪ:[pret] chúng nó đã theo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anvagū:"အႏြဂူ(ႀကိ)
[]
အႏုဂစၧတိ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anvagū:"အႏြဂူ(တိ)
[အႏု+ဂမု+႐ူ]
ေနာက္မွ လိုက္ပါေသာ၊ ေရာက္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anvagū:အႏြဂူ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,