Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anuyoga:m. [〃] 實踐,實行,從事,専修,隨勤.
パーリ語辞典 水野弘元著
anuyoga:m. [〃] 実践,実行,従事,専修,随勤.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anuyoga,【陽】 練習,奉獻,質詢,審訊。(p20)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anuyoga,(‹anu隨 +yuj致力;Sk. anuyoga),【陽】1.一再練習,一再習行(=耽溺),奉獻,質詢,審訊(application,devotion to,execution,practice of; maṇḍan’qnuyogaṁ anuyutta); (attakilamath’qnuyogaṁ a.); A.II,205 (attaparitāpan’qnuyogaṁ a.). -- As adj. (-°) doing,given to,practising (cp. anuyutta). (padhān’qnuyogakiccaṁ); dhamma°。2.邀請(invitation,appeal,question)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anuyoga:anuyoga(pu)
အႏုေယာဂ(ပု)
[anu+yuja+ṇa]
[အႏု+ယုဇ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anuyoga:[m.] practice of; devotion to; an inquiry or inquest.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anuyoga,[Sk. anuyoga,fr. anu + yuj] 1. application,devotion to (-°),execution,practice of (-°); often combd. with anuyutta in phrase °anuyogaṁ anuyutta = practisiṅg,e. g. Vin.I,190 (maṇḍan’ânuyogaṁ anuyutta); D.III,113 (attakilamath’ânuyogaṁ a.); A.II,205 (attaparitāpan’ânuyogaṁ a.). -- As adj. (-°) doing,given to,practising (cp. anuyutta). D.I,5; III,107; M.I,385; S.I,182; III,239; IV,330; V,320; A.I,14; III,249; IV,460 sq.; V,17 sq.,205; J.I,90 (padhān’ânuyogakiccaṁ); Vv 8438 (dhamma°); Miln.348; DA.I,78,104. -- 2. invitation,appeal,question (cp. anuyuñjati 2) Miln.10 (ācariyassa °ṁ datvā). (Page 41)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANUYOGA:[m] sự nhiệt tâm về,sự có kinh nghiệm về,sự dò xét hay thẩm vấn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anuyoga:sự cố tình,sự thực hiện,sự thi hành
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anuyoga:"အႏုေယာဂ(ပု)
[အႏု+ယုဇ+ဏ]
(၁) အားထုတ္ျခင္း၊ ႀကိဳးစားျခင္း။ (က) အဖန္ဖန္ အားထုတ္ျခင္း၊ ဝီရိယကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳျခင္း။ (ခ) ျဖစ္ေစျခင္း၊ ပြါးမ်ား-စီးျဖန္း-ျခင္း။ (ဂ) အားထုတ္ျခင္း၊ ျပည့္စုံေစျခင္း၊ က်င့္ျခင္း။ (ဃ) အဖန္ဖန္-အထပ္ထပ္-ျပဳျခင္း-ျဖစ္ေစျခင္း။ (င) ဘာဝနာကို အဖန္ဖန္အားထုတ္ျခင္း၊ (စ) ခံစားျခင္း၊ ျဖစ္ေစျခင္း၊ ခံစားရန္ ေတာင့္တျခင္း။ (၂) ေမးျမန္း-စိစစ္-ျခင္း၊ တုံ႔ျပန္၍-ေမးျမန္း-စိစစ္-ျခင္း၊ အေမး၊ ပုစၧာ၊ ေစာဒနာျပႆနာ။ (၂) ေမးစိစစ္ေသာ၊ သူ။ အႏုေယာဂဝတၱ-(၂)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anuyoga:အႏု-ေယာဂ(ပ) (အႏု√ယုဇ္+ဏ)
အားထုတ္ျခင္း။ လံု႔လျပဳျခင္း။ ေမးစိစစ္ျခင္း။ ေလ့က်က္ျခင္း။ အေလ့အလာျပဳျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,