Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anuvijjaka:m. [cf. anuvijjati] 檢問者.
パーリ語辞典 水野弘元著
anuvijjaka:m. [cf. anuvijjati] 検問者.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anuvijjaka:anuvijjaka(pu)
အႏုဝိဇၨက(ပု)
[anu+vida+ya+ṇvu,īnitea vida- divādi vīmaṃsanaa hohu kraṃ. pā,yo.156-nitea vinayadharo hi yasmā codakacuditakānaṃ vacanaṃ anuminitvā vatthuāpattādivasena vidatipi,tasmā anuvijjakoti vuccatihu . gha.ṇa.nitea anuvijjhaka . rānitea tū .]
[အႏု+ဝိဒ+ယ+ဏြဳ၊ ဤ၌ ဝိဒ-ဓာတ္ ဒိဝါဒိျဖစ္ေသာ္လည္း ဝီမံသနအနက္ကို ေဟာသည္ဟု ၾကံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။၁၅၆-၌ကား ဝိနယဓေရာ ဟိ ယသၼာ ေစာဒကစုဒိတကာနံ ဝစနံ အႏုမိနိတြာ ဝတၳဳအာပတၱာဒိဝေသန ဝိဒတိပိ၊ တသၼာ အႏုဝိဇၨေကာတိ ဝုစၥတိဟု ဆိုသည္။ ဃ.ဏ.၌ကား အႏုဝိဇၩက ပါဌ္မွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ဆိုင္ရာပုဒ္မ်ား၌လည္း နည္းတူပင္ ဆိုသည္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anuvijjaka:[m.] examiner; investigator.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anuvijjaka,[fr. anuvijja,ger. of anuvijjati] one who finds out,an examiner Vin.V,161. (Page 43)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANUVIJJAKA:[m] người suy xét,dò xét
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
anuvijjaka:vị tỳ khưu đóng vai trò luật sư được chư tăng đề cử để cật vấn ai đó trong các tăng sự
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anuvijjaka:"အႏုဝိဇၨက(ပု)
[အႏု+ဝိဒ+ယ+ဏြဳ၊ ဤ၌ ဝိဒ-ဓာတ္ ဒိဝါဒိျဖစ္ေသာ္လည္း ဝီမံသနအနက္ကို ေဟာသည္ဟု ၾကံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။၁၅၆-၌ကား ဝိနယဓေရာ ဟိ ယသၼာ ေစာဒကစုဒိတကာနံ ဝစနံ အႏုမိနိတြာ ဝတၳဳအာပတၱာဒိဝေသန ဝိဒတိပိ၊ တသၼာ အႏုဝိဇၨေကာတိ ဝုစၥတိဟု ဆိုသည္။ ဃ.ဏ.၌ကား အႏုဝိဇၩက ပါဌ္မွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ဆိုင္ရာပုဒ္မ်ား၌လည္း နည္းတူပင္ ဆိုသည္။]
စုံစမ္း-စစ္ေဆး-ဆင္ျခင္-သုံးသပ္-တတ္ေသာ၊ သူ၊ အႏုဝိဇၨကပုဂၢိဳလ္၊ ဝိနည္းဓိုရ္ပုဂၢိဳလ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anuvijjaka:အႏု-ဝိဇၨက(တိ)
စိစစ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anuvijjaka:အႏု-ဝိဇၨက(ပ)
စူးစမ္းဆင္ျခင္ေသာသူ။အႏုဝိဇၨတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,