Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anuvāta:m. ① 縫(合的)邊; (繩子等的)結扣; 邊緣,(桌子等的)緣,(帽子等的)簷. ② 順風 (從後面吹來的風).
パーリ語辞典 水野弘元著
anuvāta:m. ① ぬい目,結び目,へり. ② 順風.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anuvāta,【陽】 向前吹的風,愉快的風。~taŋ,【副】 順風。(p21)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anuvāta,【陽】向前吹的風,愉快的風。anuvātaṁ,【副】順風。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anuvāta:anuvāta(pu)
အႏုဝါတ(ပု)
[anu+vā+ta]
[အႏု+ဝါ+တ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anuvāta:anuvāta(na)
အႏုဝါတ(န)
[anu+vāta]
[အႏု+ဝါတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anuvāta:[m.] a forward or favourable wind.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anuvāta,2 [anu + to weave (?) in analogy to vāta from to blow] only in connection with the making of the bhikkhus’garments (cīvara) “weaving on,supplementary weaving,or along the seam”,i. e. hem,seam,binding Vin.I,254,297; II,177; IV,121 (aggala +); PvA.73 (anuvāte appabhonte since the binding was insufficient). (Page 42)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anuvāta,1 [anu + to blow] a forward wind,the wind that blows from behind,a favourable wind; °ṁ adv. with the wind,in the direction of the wind (opp. paṭivātaṁ). A.I,226 (°paṭivātaṁ); Sdhp.425 (paṭivāta°). In anuvāte (anu + vāte) at J.II,382 “with the wind,facing the w.,in front of the wind” anu is to be taken as prep. c. Loc. & to be separated from vāte (see anu A b.). (Page 42)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANUVĀTA:[m] thuận gió,thuận chiều -- vāṭaṃ [ad] xuôi theo chiều gió
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
anuvāta:đường may dằn theo chiều dọc của lá y
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anuvāta:"အႏုဝါတ(န)
[အႏု+ဝါတ]
ေလေအာက္-ေလေၾက-ေလစုန္-အရပ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anuvāta:"အႏုဝါတ(ပု)
[အႏု+ဝါ+တ]
ေနာက္-တဖန္-ဖြဲ႕အပ္-တပ္အပ္-ထပ္အပ္-ေသာ အရာ၊ အလ်ားအနားပတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anuvāta:အႏု-ဝါတ(န) (အႏု√ဝါ+တ)
အလ်ားအနားပတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anuvāta:အႏု-ဝါတ(ပ)
ေလအေၾက။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,