Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anusañceteti:[anu-saṃ-ceteti] 左思右想(想來想去),思念.
パーリ語辞典 水野弘元著
anusañceteti:[anu-saṃ-ceteti] 思いめぐらす,思念す.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
anusañceteti:[anu-saṁ-ceteti] 思いめぐらす,思念す
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anusañceteti:anusañceteti(kri)
အႏုသေၪၥေတတိ(ႀကိ)
[anu+saṃ+cita+ṇe+ti]
[အႏု+သံ+စိတ+ေဏ+တိ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anusañceteti,[anu + saṁ + ceteti] to set ones mind on,concentrate,think over,meditate Pug.12. (Page 43)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anusañceteti:chú tâm,chăm chú vào
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anusañceteti:"အႏုသေၪၥေတတိ(ႀကိ)
[အႏု+သံ+စိတ+ေဏ+တိ]
ေစ့ေဆာ္-အားထုတ္-၏၊ သမာပတ္ဝင္စား၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anusañceteti:အႏု-သေၪၥေတတိ (ကာ) (အႏု+သံ√စိတ္+ေဏ)
အစဥ္ေစ့ေဆာ္၏။ အထပ္ထပ္ ဝင္စား၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,