Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anusāyika:a. [<anusaya] 隨眠的,潛在的,慢性的.
パーリ語辞典 水野弘元著
anusāyika:a. [<anusaya] 随眠する,潜在する,慢性の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anusāyika,【形】 固有的,慢性的。(p22)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anusāyika,【形】固有的,慢性的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anusāyika:anusāyika(ti)
အႏုသာယိက(တိ)
[anusāṇī+ṇa. bhūmisāyī .]
[အႏုသာဏီ+ဏ။ ဘူမိသာယီႏွင့္ ယွဉ္ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anusāyika:[adj.] inherent; chronic.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anusāyika,(adj.) [fr. anusaya] attached to one,i. e. inherent,chronic (of disease) M.II,70 (ābādha,v. l. BB anussāyika); DhA.I,431 (roga). (Page 44)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANUSĀYIKA:[a] cố hữu,lâu năm,thâm căn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anusāyika:"အႏုသာယိက(တိ)
[အႏုသာဏီ+ဏ။ ဘူမိသာယီႏွင့္ ယွဉ္ၾကည့္။]
အစဉ္တစိုက္လိုက္၍-ျဖစ္-တည္ေန-ေသာ၊ ၾကာျမင့္စြာ စြဲကပ္ေနေသာ၊ (အႏုသာကိကေရာဂါ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anusāyika:အႏု-သာယိက(တိ) (အႏုသယ+ဏိက)
ကိန္းဝပ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,