Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anuppanna:a. [an-uppanna] 未生的,未生起的.
パーリ語辞典 水野弘元著
anuppanna:a. [an-uppanna] 未生の,未生起の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
anuppanna:a. [an-uppanna] 未生の,未生起の. -paññatti不随犯制
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anuppanna,【形】 不出生,不生起。(p19)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anuppanna,(an未+uppanna被生【過分】),【過分】未被生。【形】不出生,不生起。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
anuppanna: 未生【〔反〕uppanna(已生)】
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anuppanna:anuppanna(ti)
အႏုပၸႏၷ(တိ)
[na+uppanna]
[န+ဥပၸႏၷ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anuppanna:[adj.] not born; not arisen.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anuppanna,(°uppāda,°uppādeti) see uppanna etc. (Page 39)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anuppanna:vị sanh tồn,phi sanh tồn,chưa sanh khởi,chưa từng sanh,không từng sanh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anuppanna:အႏုပၸႏၷ(တိ)
[န+ဥပၸႏၷ]
(က) မျဖစ္ေပၚဘူးေသာ၊ ျဖစ္ေပၚမလာဘူးေသးေသာ။ (ခ) မျဖစ္ေပၚဘူး-မရအပ္ဘူး-ေသးေသာ။ (ဂ) မျဖစ္ေပၚေသးေသာ။ (ဃ) မျဖစ္ဘူးေသးေသာ။ (င) ျဖစ္ဆဲမဟုတ္ေသာ။ (စ) သူတစ္ပါးသႏၲာန္၌ မျဖစ္ေစအပ္ဘူးေသးေသာ။ (ဆ) မျဖစ္ဘူးေသာ၊ ျဖစ္ဘူး,ျဖစ္ဆဲမဟုတ္ေသာ၊ ျဖစ္ေပၚလတၱံ႕ေသာ။ (ဇ) မျဖစ္ေပၚေသာ၊ မပြင့္-မေပၚ-ေသာ။ (စ်) ဥပါဒ္,ဌီ,ဘင္ဟူေသာ ခဏသုံးပါးသို႔ ေရာက္ၿပီးလည္းမဟုတ္,ေရာက္ဆဲလည္းမဟုတ္ေသာ တရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anuppanna:အႏုပၸႏၷ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,