Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anuppadāna,【中】 給,移交。(p19)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anuppadāna,【中】給,移交。S.42.9./IV,324.︰nābhijānāmi kiñci kulaṁ pakkabhikkhānuppadānamattena upahatapubbaṁ.(我不證知曾有任何家庭因施給乞熟飯者而有所傷害。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anuppadāna:anuppadāna(na)
အႏုပၸဒါန(န)
[anu+pa+dā+yu]
[အႏု+ပ+ဒါ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anuppadāna:[nt.] giving; handing over.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anuppadāna:phóng xả,buông ra,bỏ ra,để mặc,bỏ mặc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anuppadāna:"အႏုပၸဒါန(န)
[အႏု+ပ+ဒါ+ယု]
(၁) တဖန္-ျပန္-ေပးျခင္း။ (၂) (က) ေပးျခင္း၊ ေလ်ာ္စြာ-ေပးကမ္း-ခ်ီးေျမႇာက္-ျခင္း။ (ခ) ေပးျခင္း၊ တံစိုးလက္ေဆာင္ေပးျခင္း။ အႏုပၸဒိႏၷ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anuppadāna:အႏု-ပၸဒါန(န) (အႏု+ပ√ဒါ+ယု)
ေပးလွဴျခင္း။ တံစိုးေပးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,