Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anupavādaka:anupavādin a. 不非難的,不惡罵的.
パーリ語辞典 水野弘元著
anupavādaka:anupavādin a. 非難せざる,悪罵せざる.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
anupavādaka,anupavādin a. 非難せざる,悪罵せざる
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anupavādaka,(an無+upavādaka數說),【形】無數ㄕㄨˇ說。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anupavādaka:anupavādaka(ti)
အႏုပဝါဒက(တိ)
[na+upavādaka]
[န+ဥပဝါဒက]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anupavādaka:người không phỉ báng,không phỉ báng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anupavādaka:"အႏုပဝါဒက(တိ)
[န+ဥပဝါဒက]
မကဲ့ရဲ႕-မခ်ဳတ္ခ်ယ္-မစြပ္စြဲ-မၿခိမ္းေခ်ာက္-တတ္ေသာ၊ ကဲ့ရဲ႕-ခ်ဳတ္ခ်ယ္-စြပ္စြဲ-ၿခိမ္းေခ်ာက္-ေသာ စကားကို မဆိုတတ္ေသာ၊ သူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,