Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anupatita:a. [anupatati 的 pp.] 已發生的,已受(影響)的,已掉(落)入的 (已被壓迫的,已降落的).
パーリ語辞典 水野弘元著
anupatita:a. [anupatati の pp.] 起れる,受けたる,陥れる.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anupatita,(Anupatati的【過分】),已受到影響,已被壓迫。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anupatita:anupatita(ti)
အႏုပတိတ(တိ)
[anu+pata+ta]
[အႏု+ပတ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anupatita:[pp. of anupatati] affected with; oppressed by.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anupatita,[pp. of anupatati] “befallen”,affected with,oppressed by (-°) S.II,173 (dukkha°); III,69 (id.); Sn.334 (pamāda°). (Page 37)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANUPATITA:(pp của anupaṭaṭi) chạm với,bị đè ép
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anupatita:xẩy ra,hiện ra
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anupatita:"အႏုပတိတ(တိ)
[အႏု+ပတ+တ]
(က) က်ေရာက္-ပါဝင္-ေသာ၊ အက်ဳံးဝင္ေသာ။ (ခ) ကပ္ေရာက္အပ္-လိုက္အပ္-အစဉ္မျပတ္လိုက္အပ္-ႏွိပ္စက္အပ္-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anupatita:အႏု-ပတိတ(တိ) (တီ-ကိတ္) (အႏု√+ကၱ)
အေလ်ာ္ က်သည္။ အစဥ္လိုက္၍ တိုက္ခိုက္အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,