Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anupassanā:f. [<anupassati] 隨觀.
パーリ語辞典 水野弘元著
anupassanā:f. [<anupassati] 随観.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
anupassanā:f. [<anupassati] 随観.-ñāṇa随观智
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anupassanā,【陰】 1. 考慮。 2. 了解,覺察,領會,真正認識。(p18)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anupassanā,(梵ānupawyanā),【陰】1.考慮。2.隨觀,了解,覺察,領會,真正認識。《無礙解道》(Paṭisambhidāmagga)說七種隨觀:(1)無常隨觀(aniccānupassanā)--觀照身心是無常的,觀察到身心是剎那的生滅,可破除諸有情認為是永恒的迷思。(2)苦隨觀(dukkhānupassanā)--觀照身心是苦的。(3)無我隨觀(anattānupassanā)--觀照身心是無我的。(4)厭離隨觀(nibbidānupassanā)--觀照身心為無常、或苦、或無我,而厭離身而不喜愛身。(持續地觀照無常、苦、無我達到成熟程度,就會生起以下的隨觀) (5)離染隨觀(virāgānupassanā)--遠離貪染。(6)寂滅隨觀(nirodhānupassanā)--隨觀諸行的剎那滅。(7)舍遣隨觀(paṭinissaggānupassanā)--以毘鉢舍那而遍舍蘊及諸行的煩惱,而跳入涅盤。乾觀行者持續觀察呼吸之觸(及鼻端)或集滅法(心、身、鼻之生滅)或感受等,是最方便下手隨觀生滅的方法。(c.f.M.A.6./I,157.) Vbh.p.201-2.︰Tattha katamā anupassanā? Yā 1paññā 2pajānanā 3vicayo 4pavicayo 5dhammavicayo 6sallakkhaṇā 7upalakkhaṇā 8paccupalakkhaṇā 9paṇḍiccaṁ 10kosallaṁ 11nepuññaṁ 12vebhabyā 13cintā 14upaparikkhā 15bhūrī 16medhā 17pariṇāyikā 18vipassanā 19sampajaññaṁ 20patodo paññā 21paññindriyaṁ 22paññābalaṁ 23paññāsatthaṁ 24paññāpāsādo 25paññā-āloko 26paññā-obhāso 27paññāpajjoto 28paññāratanaṁ 29amoho 30dhammavicayo sammādiṭṭhi-- ayaṁ vuccati anupassanā. Imāya anupassanāya 1upeto hoti 2samupeto 3upāgato 4samupāgato 5upapanno 6sampanno 7samannāgato. Tena vuccati “anupassī”ti.(此中,什麼是‘隨觀’?凡是1慧、2智慧、3檢擇(簡擇)、4思擇、5擇法、6解了、7近察、8直察、9聰叡、10善巧、11審悉、12審察、13思、14近解、15叡智、16憐俐、17遍察、18毘婆舍那、19正知、20導慧、21慧根、22慧力、23慧劍、24慧宮殿、25慧明、26慧現、27慧光、28慧寶、29無癡、30擇法之正見--這被稱為「隨觀」。1已獲得、2已全獲得、3已進入、4已接近、5已生起、6已發生、7已成就隨觀。因此被稱為「隨觀」。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anupassanā:anupassanā(na,thī)
အႏုပႆနာ(န၊ထီ)
[anu+disa+yu]
[အႏု+ဒိသ+ယု]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
anupassanā:'contemplation' - 4 fold:s. Satipaṭṭhāna- 18 fold:s. vipassanā. - 7 fold:"The seven contemplation's:(1) Contemplating (formations) as impermanent,one abandons the perception of permanence. (2) Contemplating (them) as painful,one abandons the perception of happiness (to be found in them). (3) Contemplating (them) as not self,one abandons the perception of self. (4) Becoming dispassionate,one abandons delighting. (5) Causing fading away,one abandons greed. (6) Causing cessation,one abandons originating. (7) Relinquishing,one abandons grasping" (Pts.M. I,p. 58). - See also Vis.M. XXI,43; XXII,114.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anupassanā:[f.] 1. consideration; 2. realisation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anupassanā,(f.) [abstr. of anupassati,cf. Sk. anudarśana] looking at,viewing,contemplating,consideration,realisation S.V,178 sq.,Sn.p. 140; Ps.I,10,20,96; II,37,41 sq.,67 sq.; Vbh.194. See anicca° anatta° dukkha°. (Page 39)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
anupassanā:Looking at,contemplation
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANUPASSANĀ:[f] sự quán tưởng,sự suy xét,sự hiểu rõ (một việc gì)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anupassanā:năng quán,thường quán
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anupassanā:"အႏုပႆနာ(န၊ထီ)
[အႏု+ဒိသ+ယု]
(က) အဖန္ဖန္-႐ႈမွတ္-သုံးသပ္-ျခင္း-တတ္ေသာ ပညာ။ (ခ) အနိစၥ စသည္အားျဖင့္-အဖန္ဖန္႐ႈမွတ္သုံးသပ္-ျခင္း-တတ္ေသာ-ပညာ။ (ဂ) အျဖစ္အပ်က္ကို ႐ႈတတ္ေသာ၊ ဥဒယဗၺယာႏုပႆနာဉာဏ္။ (ဃ) ေနာက္၌-ေနာက္မွ-ျမင္တတ္ေသာ ဉာဏ္၊ ေဂါႀတိဘုဉာဏ္၏ ေနာက္မွ နိဗၺာန္ကို ျမင္တတ္ေသာဉာဏ္၊ မဂ္ဉာဏ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anupassanā:အႏု-ပႆနာ(ဣ)
အဖန္တလဲလဲ ႐ႈျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,