Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anupasampanna:a. [an-upasampanna] 未具足的,沒受具足戒的.
パーリ語辞典 水野弘元著
anupasampanna:a. [an-upasampanna] 未具足の,具足戒を受けていない.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
anupasampanna:a. [an-upasampanna] 未具足の,具足戒を受けていない.-sīla未具足戒
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
anupasampanna:未受具戒者。除了比庫、比庫尼之外的在家人和其他出家眾皆稱為“未受具戒者”。
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anupasampanna,【形】 未受具足戒者,非比丘。(p18)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anupasampanna,【形】未受具足戒者,非比丘。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anupasampanna:anupasampanna(ti)
အႏုပသမၸႏၷ(တိ)
[na+upasampanna]
[န+ဥပသမၸႏၷ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anupasampanna:[adj.] one who has not yet received the full ordination or upasampadā.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANUPASAMPANNA:[a] người chưa thọ cụ túc giới (như sadi,giới tử)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
anupasampanna:người chưa thọ đại giới,thuật ngữ gọi chung cho tất cả những ai không phải tỳ khưu hay tỳ khưu ni
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anupasampanna:"အႏုပသမၸႏၷ(တိ)
[န+ဥပသမၸႏၷ]
ရဟန္း-ပၪၥင္း-မဟုတ္ေသာ၊ သူ။ (က) ရဟန္း-ပၪၥင္း-မဟုတ္ေသာ၊ သူ။ (လူ,သာမေဏ)။ (ခ) ရဟန္းမဟုတ္ေသာ-ရဟန္းေယာက္က်ား,ရဟန္းမိန္းမမဟုတ္ေသာ၊ သူ (လူ,သာမေဏ)။ (ဂ) ရဟန္း-ပၪၥင္း-မဟုတ္ေသာ၊ သူ။ (ဃ) ရဟန္း-ပၪၥင္း-ႏွင့္ အသြင္တူေသာ သူ၊ သာမေဏ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anupasampanna:အႏုပသမၸႏၷ(ပ)
လူသာမေဏ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anupasampanna:အႏုပသမၸႏၷ(တိ) (အန္+ဥပသမၸႏၷ)
ရဟန္းမဟုတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,