Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anupahata,【形】 無損壞的,無破壞的。(p18)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anupahata,【形】無損壞的,無破壞的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anupahata:anupahata(ti)
အႏုပဟတ(တိ)
[na+upahata]
[န+ဥပဟတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anupahata:[m.] attack in speech.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anupahata,2 (adj.) [an + upahata] not destroyed,not spoilt DhA.II,33 (°jivhapasāda). (Page 39)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anupahata,1 [anu + pa + hata,pp. of anu + pa + han] thrown up,blown up Miln.274. (Page 39)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANUPAHATA:[a] không hư,không bị hư hại,tàn phá
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anupahata:"အႏုပဟတ(တိ)
[န+ဥပဟတ]
(က) မဖ်က္ဆီးအပ္-မပ်က္စီးေစအပ္-ေသာ၊ သူ။ (ခ) မသတ္အပ္-မၿငိမ္သက္ေစအပ္-ေသာ။ (ဂ) မႏွိပ္စက္အပ္ေသာ။ (ဃ) မပစ္လႊင့္အပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anupahata:အႏုပဟတ(တိ) (အန္+ဥပဟတ)
မထိပါးအပ္သည္။ မပ်က္စီးသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,