Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anupaghāta:a. [an-upaghāta] 不加害的,無惱害的.
パーリ語辞典 水野弘元著
anupaghāta:a. [an-upaghāta] 加害せざる,悩害なき.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anupaghāta,【陽】 無傷害,人性,無暴力。(p17)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anupaghāta,(an無+upaghāta全部損壞),【陽】無全部損壞,無傷害。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anupaghāta:anupaghāta(pu)
အႏုပဃာတ(ပု)
[na+upaghāta]
[န+ဥပဃာတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anupaghāta:[m.] non-injury; humanity; non-violence.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anupaghāta,[an + upaghāta] not hurting Dh.185 (anūpa° metri causa; expld. by anupahananañ c’eva anupaghātanañ ca DhA.III,238). (Page 37)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANUPAGHĀTA:[m] sự không làm tổn hại,có lòng nhân,không hung dữ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anupaghāta:"အႏုပဃာတ(ပု)
[န+ဥပဃာတ]
(၁) မညႇဉ္းဆဲ-မႏွိပ္စက္-မဖ်က္ဆီး-ျခင္း-ေစျခင္း၊ သတ္ျဖတ္-ညႇဉ္းဆဲ-ႏွိပ္စက္-ဖ်က္ဆီး-ရန္မၾကံစည္ျခင္း။ (၂) မပင္ပန္း-မဆင္းရဲ-ျခင္း။ ဥပဃာတ-ၾကည့္။ (တိ) (၃) နာက်င့္-ဆင္းရဲ-ျခင္း-မရွိေသာ။ သဥပဃာတ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anupaghāta:အႏုပဃာတ(ပ) (အန္+ဥပဃာတ)
မညႇဥ္းဆဲျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,