Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anupagamma:adv. [an-upa-gacchati 的 ger.] (連結上下語句) 不靠近(而~).
パーリ語辞典 水野弘元著
anupagamma:adv. [an-upa-gacchati の ger.] 近づかずして.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anupagamma,(an不+upa全部+gacchati去) 的【獨】),【獨】全部不去,避開。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anupagamma:anupagamma(kri,vi)
အႏုပဂမၼ(ႀကိ၊ဝိ)
[na+upagamma]
[န+ဥပဂမၼ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anupagamma:không thiên chấp,không vịn vào
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anupagamma:"အႏုပဂမၼ(ႀကိ၊ဝိ)
[န+ဥပဂမၼ]
မကပ္ေရာက္မူ၍။ (က) မဝင္ေရာက္မူ၍။ (ခ) မကပ္ေရာက္-မၿငိတြယ္-မူ၍၊ မကပ္ေရာက္-မၿငိတြယ္-ျခင္းေၾကာင့္။ (ဂ) မမွီမူ၍၊ မသုံးသပ္မူ၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anupagamma:အႏုပဂမၼ (အ-ကိတ္) (အန္+ဥပဂမၼ)
မခ်ဥ္းကပ္မူ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,