Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anupātī,【三】 攻擊者,跟隨者。(p18)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anupātī,【三】攻擊者,跟隨者。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anupātī:anupātī(ti)
အႏုပါတီ(တိ)
[anu+pata+ṇī. thīnitea anupātinī]
[အႏု+ပတ+ဏီ။ ထီ၌ အႏုပါတိနီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anupātī:[3] one who attacks or follows.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANUPĀTĪ:[3] người chỉ trích,công kích,người đi theo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anupātī:"အႏုပါတီ(တိ)
[အႏု+ပတ+ဏီ။ ထီ၌ အႏုပါတိနီ]
(၁) က်ေရာက္ေလ့ရွိေသာ၊ ပ်ံဆင္းထိုးသုတ္ေလ့ရွိေသာ။ ခဏာႏုပါတီ-ၾကည့္။ (၂) က်ေစ-ခ်-ပုတ္ခတ္-ညႇဉ္းဆဲ-ေလ့ရွိေသာ၊ သူ။ ဝိဒူရာနပါတီ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anupātī:အႏု-ပါတီ(တိ) (အႏု√ပတ္ဏီ)
လိုက္တတ္သည္။ လိုက္စားတတ္သည္။ တိုက္ခိုက္တတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,