Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anupādisesa:a. [an-upādisesa] 無餘依的,無餘的. -nibbāna 無餘涅槃.
パーリ語辞典 水野弘元著
anupādisesa:a. [an-upādisesa] 無余依の,無余の. -nibbāna 無余涅槃.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
anupādisesa:a. [an-upādisesa] 無余依の,無余の. -nibbāna 無余涅槃.-nibbānadhātu无余依涅槃界
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anupādisesa,【形】 沒有任何地基。(p18)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anupādisesa,(an無+upādisesa剩余取),【形】無剩余取(他譯:無余依)。沒有任何剩余。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anupādisesa:anupādisesa(ti)
အႏုပါဒိေသသ(တိ)
[na+upādisesa]
[န+ဥပါဒိေသသ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anupādisesa:[adj.] without any substratum.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANUPĀDISESA:[a] không còn dư sót,bản thể không còn nữa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anupādisesa:"အႏုပါဒိေသသ(တိ)
[န+ဥပါဒိေသသ]
(၁) (တဏွာစသည္တို႔က အက်ိဳး၏ အျဖစ္ျဖင့္) ယူအပ္ေသာ တရား-လွ်င္ အႂကြင္း-၏ ႂကြင္းက်န္ျခင္း-မရွိေသာ၊ ခႏၶာ ၅-ပါးအေပါင္း-ဝိပါက္နာမကၡႏၶာ,ကဋတၱာ႐ုပ္-လွ်င္ အႂကြင္း-၏ ႂကြင္းက်န္ျခင္း-မရွိေသာ။ (၂) ဥပါဒါန္အႂကြင္းမရွိေသာ၊ ဥပါဒါန္အႂကြင္းမထားဘဲ ဝိမုတၱိငါးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ၿပီးေသာ၊ သူ၊ (ဘုရား,ရဟႏၲာ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anupādisesa:အႏုပါဒိေသသ(တိ) (အန္+ဥပါဒိ+ေသသ)
ဝိပါက္ကမၼဇ႐ုပ္ အႂကြင္းအက်န္ မရွိေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,