Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
anupādinna,anupādiṇṇa a. [an-upā-diṇṇa] 無執受の,非執受の.-anupādāniya不已取不顺取,无执受无顺取
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anupādinna:anupādinna(ti)
အႏုပါဒိႏၷ(တိ)
[na+upādinna]
[န+ဥပါဒိႏၷ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anupādinna:phi thành do thủ,không bị thủ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anupādinna:အႏုပါဒိႏၷ(တိ)
[န+ဥပါဒိႏၷ]
(၁) မယူအပ္ေသာ၊ မစြဲယူအပ္ေသာ (တရား)။ (၂) (တဏွာ,ဒိ႒ိတို႔) ကပ္အပ္ေသာ ကံသည္ (အက်ိဳး၏ အျဖစ္ျဖင့္) မယူအပ္ေသာ၊ အႏုပါဒိႏၷျဖစ္ေသာ၊ ကံေၾကာင့္ျဖစ္သည္မဟုတ္ေသာ၊ (တရား)။ (က)ေလာကီဝိပါက္နာမကၡႏၶာ,ကမၼဇ႐ုပ္တို႔မွ တစ္ပါးေသာ တရား။ (ခ) တိဇ-စိတၱဇ,ဥတုဇ,အာဟာရဇ႐ုပ္။ အႏုပါဒိႏၷ႐ူပ-လည္းၾကည့္။ (ဂ) ဥတုဇ႐ုပ္၊ သံေကာက္ေပါက္စသည္။ (ဃ) ဥတုဇ႐ုပ္၊ ျမက္,သစ္ပင္စသည္။ (င) ဥတုဇ႐ုပ္၊ ထမင္းစေသာ စားမ်ိဳၿပီးေသာ ဝတၳဳပစၥည္း။ အႏုပါဒိႏၷက-(ခ)-ၾကည့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,