Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anunaya:m. [cf. anuneti] 隨從,親愛,隨貪. -saṃyojana 愛結,隨貪結.
パーリ語辞典 水野弘元著
anunaya:m. [cf. anuneti] 随従,親愛,随貪. -saṃyojana 愛結,随貪結.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
anunaya:m. [cf. anuneti] 随従,親愛,随貪. -saṁyojana 愛結,随貪結
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anunaya,【陽】 友誼。(p17)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anunaya,(‹anuneti隨引導),【陽】友善(friendliness),禮貌(courtesy),諂媚(fawning曲意迎合)(臺語︰thiam2 bi7)。iṭṭhāniṭṭhesu anunayapaṭighappahānaṁ,斷了好惡。anunayapaṭighābhāvato,好惡不存在。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anunaya:anunaya(pu)
အႏုနယ(ပု)
[anu+nī+a]
[အႏု+နီ+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anunaya:[m.] friendliness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anunaya,[fr. anuneti] “leading along”,friendliness,courtesy,falling in with,fawning D.III,254 (°saṁyojana); A.IV,7 sq. (id.) M.I,191; Dhs.1059; Vbh.145; Nett 79; combd. w. opp. paṭigha (repugnance) at Miln.44,122,322. (Page 37)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANUNAYA:[m] tình bằng hữu
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anunaya:sự vướng vấn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anunaya:"အႏုနယ(ပု)
[အႏု+နီ+အ]
(က) အဖန္ဖန္-ေဆာင္-ပို႔-ျခင္း။ အာ႐ုံသို႔ သတၱဝါတို႔ကို အဖန္ဖန္ေဆာင္ပို႔ျခင္း၊ ေဆာင္ပို႔တတ္ေသာ တရား၊ ခ်စ္ခင္-ႏွစ္သက္-တပ္မက္-ျခင္းရာဂ။ (ခ) အစဉ္လိုက္တတ္ေသာ တရား၊ အစဉ္လိုက္တတ္ေသာ-အစဉ္လိုက္၍,မွန္းဆ၍ သိတတ္ေသာ-ဉာဏ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anunaya:အႏု-နယ(ပ) (အႏု√နီ+အ)
အာ႐ံုသို႔ ေဆာင္ျခင္း။ ရာဂအလိုသို႔ လိုက္ျခင္း။ ခ်စ္ခင္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,