Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anuloma:a. [anu-loma] 順的,隨順的. -paccanīya 順逆. -paṭiloma 順逆.
パーリ語辞典 水野弘元著
anuloma:a. [anu-loma] 順の,随順の. -paccanīya 順逆. -paṭiloma 順逆.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
anuloma:a. [anu-loma] 順の,随順の.-gotrabhū随顺种姓.-ñāṇa随顺智. -paccanīya 順逆. -paṭiloma 順逆
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anuloma,【形】 規則的,不敵對的;【陽】 適合。 anulomika,【形】適當的,順序的。(p21)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anuloma,【形】規則的,不敵對的,隨順的;【陽】適合。anulomika,【形】適當的,順序的。anulomikāya khantiyā samannāgato,成就隨順忍。anulomapaṭiloma 順逆。anulomikaṁ khantiṁ(anulomikakhantiṁ﹐anulomikā vā khantī”ti)﹐隨順忍;PṭsA.CS:p.2.7.:Anulomikāti lokuttaradhammānaṁ anulomato anulomikā. Khantīti ñāṇaṁ.(隨順:隨順出間諸法的隨順。忍:智。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anuloma:anuloma(ti)
အႏုေလာမ(တိ)
[anu+loma. anuloma. (nāma)+a. (anulometi-). lomāni anugataṃ anulomaṃ,yathā sesalomāni anugataṃ lomaṃ tadanukūlattā ]]anuloma]]nti vuccatipi,tathā taṃjātiyakaṃ yesaṃ kesañci anukūlaṃ sabbampi ruḷhīvasena ]]anuloma]]nti vuccati. tameva anulomikaṃ,anukūlanti attho. khuddasikkhā,ṭī,.271. rūḷhīsaddo tvayaṃ (tulyasaddo) sadisapariyāyo. yathā-pavīṇaç kusalaç patilomaç anulomā ityavayavatthābhāvo,evaṃ tulyasaddepi. mahābhāssappadīpa.1,1.9.]
[အႏု+ေလာမ။ အႏုေလာမ။ (နာမဓာတ္)+အ။ (အႏုေလာေမတိ-ၾကည့္)။ ေလာမာနိ အႏုဂတံ အႏုေလာမံ၊ ယထာ ေသသေလာမာနိ အႏုဂတံ ေလာမံ တဒႏုကူလတၱာ ''အႏုေလာမ''ႏၲိ ဝုစၥတိပိ၊ တထာ တံဇာတိယကံ ေယသံ ေကသၪၥိ အႏုကူလံ သဗၺမၸိ ႐ုဠႇီဝေသန ''အႏုေလာမ''ႏၲိ ဝုစၥတိ။ တေမဝ အႏုေလာမိကံ၊ အႏုကူလႏၲိ အေတၳာ။ ခုဒၵသိကၡာ၊ဋီ၊သစ္။၂၇၁။ ႐ူဠႇီသေဒၵါ တြယံ (တုလ်သေဒၵါ) သဒိသပရိယာေယာ။ ယထာ-ပဝီဏ,ကုသလ,ပတိေလာမ,အႏုေလာမာ ဣတ်ဝယဝတၳာဘာေဝါ၊ ဧဝံ တုလ်သေဒၵပိ။ မဟာဘာႆပၸဒီပ။၁၊၁။၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anuloma:[adj.] regular; not antagonistic. m. conformity.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anuloma,(adj.) [Sk. anu + loma] “with the hair or grain”,i. e. in natural order,suitable,fit,adapted to,adaptable,straight forward D.II,273 (anānuloma,q. v.) S.IV,401; Ps.II,67,70; DhA.II,208. -- nt. direct order,state of fitting in,adaptation Miln.148.

--ñāṇa insight of adaptation (cp. Cpd. 66,68) DhA.II,208. --paṭiloma in regular order & reversed,forward & backward (Ep. of paṭiccasamuppāda,also in BSk.) Vin.I,1; A.IV,448. (Page 42)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANULOMA:[a] điều hòa,không trái ngược [m] đúng theo --mika [a] thuận tiện,đúng theo thứ lớp
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
Anuloma:thuận thứ thuận tùng,tâm thuận thứ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anuloma:"အႏုေလာမ(တိ)
[အႏု+ေလာမ။ အႏုေလာမ။ (နာမဓာတ္)+အ။ (အႏုေလာေမတိ-ၾကည့္)။ ေလာမာနိ အႏုဂတံ အႏုေလာမံ၊ ယထာ ေသသေလာမာနိ အႏုဂတံ ေလာမံ တဒႏုကူလတၱာ ''အႏုေလာမ''ႏၲိ ဝုစၥတိပိ၊ တထာ တံဇာတိယကံ ေယသံ ေကသၪၥိ အႏုကူလံ သဗၺမၸိ ႐ုဠႇီဝေသန ''အႏုေလာမ''ႏၲိ ဝုစၥတိ။ တေမဝ အႏုေလာမိကံ၊ အႏုကူလႏၲိ အေတၳာ။ ခုဒၵသိကၡာ၊ဋီ၊သစ္။၂၇၁။ ႐ူဠႇီသေဒၵါ တြယံ (တုလ်သေဒၵါ) သဒိသပရိယာေယာ။ ယထာ-ပဝီဏ,ကုသလ,ပတိေလာမ,အႏုေလာမာ ဣတ်ဝယဝတၳာဘာေဝါ၊ ဧဝံ တုလ်သေဒၵပိ။ မဟာဘာႆပၸဒီပ။၁၊၁။၉။]
(၁) ေလ်ာ္-ေလ်ာက္ပတ္-ေသာ၊ မဆန္႔က်င္ေသာ၊ ကိုက္ညီေသာ။ (၂) (က) အေလ်ာ္၊ ေလ်ာ္-ေလ်ာက္ပတ္-ေသာ အရာ၊ အႏုလုံ။ (ခ) ေလ်ာ္ေသာ-အလားတူေသာ-ပါရာဇိကအာပတ္။ (ဂ) ဝိဘင္း,ခႏၶကတို႔အား ေလ်ာ္ေသာ ပါဠိ၊ ပရိဝါရပါဠိ။ (ဃ) ပစၥည္းတရားတို႔အား ေလ်ာ္သည္၏ အစြမ္းအားျဖင့္ ေဟာအပ္ေသာ-အႏုေလာမ-ပ႒ာန္းက်မ္း။ (င) ေလ်ာ္ေသာ တည္ရာ၊ ေလ်ာ္ေသာအေၾကာင္း။ (စ) ေလ်ာက္ပတ္-ထိုက္တန္-ေသာ အသုံးအေဆာင္အရာဝတၳဳစသည္။ (ဆ) အေလ်ာ္ျဖစ္ေသာ-မိမိျပဳသင့္ေသာ ကိစၥကို ျပဳေသာ-အဝိဇၨာစေသာ အေၾကာင္းတရား၊ သံသရာဝဋ္ျဖစ္ျခင္းအားေလ်ာ္ေသာ အဝိဇၨာစေသာ အေၾကာင္းတရား။ (ဇ) ဝါဒအားေလ်ာ္ေသာ-အႏုေလာမ-အဆို။ အႏုေလာမ႒ပနာ,အႏုေလာမေရာပနာ-တို႔လည္းၾကည့္။ (စ်) ေလ်ာ္ေသာ စိတ္၊ ေရွးေနာက္တရားတို႔အားေလ်ာ္ေသာစိတ္၊ အႏုလုံေဇာစိတ္။ အႏုေလာမဉာဏ-လည္းၾကည့္။ (၃) အစဉ္၊ အစမွ အဆုံး၊ အႏုလုံ။ ပဋိေလာမ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anuloma:အႏု-ေလာမ(န)
အစမွအဆံုးတိုင္ ေလ်ာ္ေသာအစဥ္။ အႏုလံု။
အႏုေလာမံ၊ ေလ်ာ္စြာ။ အႏုေလာေမန၊ အစဥ္အတိုင္းျဖင့္။ အႏုလံုျဖင့္။ အႏုေလာမေတာ၊ အစဥ္အတိုင္းျဖင့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anuloma:အႏု-ေလာမ(တိ)
ေလ်ာ္သည္။ ေလ်ာက္ပတ္သည္။ အစမွအဆံုးတိုင္ အစဥ္အေလ်ာက္ျဖစ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,