Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anukkhepa:anukkhepa(pu)
အႏုေကၡပ(ပု)
[anu+khipa+ṇa]
[အႏု+ခိပ+ဏ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anukkhepa,[anu + khepa,see anukkhipati] compensation Vin.I,285. (Page 34)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
anukkhepa:vật đền bù khi trao đổi một món có giá trị vị tỳ khưu có thể dùng món nào đó để đền bù cho bạn tu khi trao đổi một vật dụng có giá trị hơn vật của mình đưa ra dĩ nhiên vật sở hữu của tỳ khưu chỉ là những gì hợp luật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anukkhepa:"အႏုေကၡပ(ပု)
[အႏု+ခိပ+ဏ]
ျပန္၍-ေပး-ေခ်-အပ္ေသာ ကပၸိယဘ႑ာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anukkhepa:အႏု-ေကၡပ(ပ) (အႏု√ခိပ္+ဏ)
အစားေပးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,