Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anukūla:a. [anu-kūla] 隨順的. -yañña 隨族祀.
パーリ語辞典 水野弘元著
anukūla:a. [anu-kūla] 随順の. -yañña 随族祀.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anukūla,【形】稱許的,愉快的。 ~bhāva,【陽】彬彬有禮,殷勤,柔順。 ~vāta,【陽】愉快的風。(p15)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anukūla,Anukula(anu + kūla,opp. paṭikūla)﹐【形】稱許的,適用的,愉快的(favourable,agreeable,suitable,pleasant)。anukūlabhāva,【陽】彬彬有禮,殷勤,柔順。anukūlavāta,【陽】愉快的風。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anukūla:anukūla(ti)
အႏုကူလ(တိ)
[anu+kūla]
[အႏု+ကူလ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anukūla:anukūla(na)
အႏုကူလ(န)
[anu+kūla]
[အႏု+ကူလ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anukūla:[adj.] favourable; agreeable.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anukūla,(adj.) [anu + kūla,opp. paṭikūla] favourable,agreeable,suitable,pleasant VvA.280; spelt anukula at Sdhp.297,312.

--bhava complaisance,willingness VvA.71. --yañña a propitiative sacrifice D.I,144 (expld. at DA.I,302 as anukula° = sacrifice for the propagation of the clan). (Page 34)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANUKŪLA:[a] thuận thảo,tiện lợi -bhāva [m] vui lòng,đẹp ý
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anukūla:"အႏုကူလ(န)
[အႏု+ကူလ]
(၁)ကမ္းအလ်ား၊ ကမ္းတေလ်ာက္။ (၂) ကမ္း၏အနီး။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anukūla:"အႏုကူလ(တိ)
[အႏု+ကူလ]
ေလ်ာ္ေသာ၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ။ ပုဒ္တြဲမ်ားလည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anukūla:အႏု-ကူလ(န)
ကမ္းတေလွ်ာက္။ ကမ္းအနီး။+
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anukūla:အႏု-ကူလ(တိ)
ေလ်ာ္ေသာ။
အႏုကူလေတာ၊ ေလ်ာ္ေသာအားျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,