Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anujānāti:[anu-jānāti] 許可,承諾,規定. opt. 3sg. anujaññā; ger. anuññeyya; pp. anuññāta; caus. anujānāpeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
anujānāti:[anu-jānāti] 許可す,承諾す,規定す. opt. 3sg. anujaññā; ger. anuññeyya; pp. anuññāta; caus. anujānāpeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anujānāti,(anu + ñā + nā),允許,許可。 anujāni,【過】。(p16)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anujānāti,(anu隨+ñā知+nā),允許,許可。anujāni,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anujānāti:anujānāti(kri)
အႏုဇာနာတိ(ႀကိ)
[anu+ñā+nā+ti]
[အႏု+ဉာ+နာ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anujānāti:[anu + ñā + nā] allows; gives permission.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anujānāti,[anu + jānāti] 1. to give permission,grant,allow Vin.IV,225; A.II,197; Pv IV.167; PvA.55,79,142. -- 2. to advise,prescribe Vin.I,83; II,301:Sn.982. ‹-› grd. anuññeyya that which is allowed A.II,197; pp. anuññāta (q. v.) Caus. anujānāpeti J.I,156. (Page 35)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
anujānāti:To grant,to permit,to consent to
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANUJĀNĀTI:(anu+nā+nā) cho phép,cho lịnh một việc gì [aor] --jāni
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anujānāti:"အႏုဇာနာတိ(ႀကိ)
[အႏု+ဉာ+နာ+တိ]
ခြင့္ျပဳ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anujānāti:အႏု-ဇာနာတိ (အႏု√ဉာ)
ခြင့္ျပဳ၏။ ခြင့္ေပး၏။ အႏူးအၫြတ္ ခြင့္ျပဳ၏။
အရညဝါသံ အႏုဇာနိ၊ ေတာ၌ ေနျခင္းကို ခြင့္ျပဳ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,