Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anuddhata:a. [an-uddhata] 不掉舉的,無躁心的,已有著落(平靜安定)的.
パーリ語辞典 水野弘元著
anuddhata:a. [an-uddhata] 掉挙ならざる,躁心なき,落著きたる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anuddhata,【形】 不驕傲的,不自負的。(p17)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anuddhata,(an未+uddhata擡高【過分】),【形】不驕傲的,不自負的。【過分】未擡高。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anuddhata:anuddhata(ti)
အႏုဒၶတ(တိ)
[na+uddha(ṭa)ta]
[န+ဥဒၶ(ဋ)တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anuddhata:[adj.] uninflated.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anuddhata,(adj.) [an + uddhata] not puffed up,not proud,unconceited calm,subdued Sn.850 (= uddhacca-virahita SnA 549,cp. anuṇṇata); It.30; Dh.363 (= nibbutacitta DhA.IV,93); Vv 648; Pug.59. (Page 36)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANUDDHATA:[a] không kiêu hãnh,không khoe khoang
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anuddhata:vô phóng dật,không tháo động
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anuddhata:"အႏုဒၶတ(တိ)
[န+ဥဒၶ(ဋ)တ]
(၁) မတုန္လႈပ္ေသာ၊ သူ။ (က) ျပန္႔လြင့္ျခင္း-မရွိေသာ-ကင္းေသာ၊ မျပန္႔လြင့္ေသာ၊ သူ။ (ခ) မျပန္႔လြင့္ေသာ၊ ၿငိမ္းေအးေသာ စိတ္ရွိေသာ၊ တည္ၾကည္ေသာ၊ သူ။ (ဂ) တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားျခင္းမွ ကင္းေသာ၊ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားျခင္းကို မျပဳတတ္ေသာ၊ သူ။ အႏုႏၷတ-လည္းၾကည့္။ (၂) မထုတ္ေဆာင္အပ္ေသာ။ အႏုဒၶဋတၱ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anuddhata:အႏုဒၶတ(တိ) (တီ-ကိတ္) (အန္+ဥဒ္√ဟန္+တ)
မေထာင္လႊားသည္။ မပ်ံ႕လြင့္သည္။
အႏုဒၶေတာ ဝိဟရတိ၊ မပ်ံ႕လြင့္သည္ျဖစ္၍ ေန၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,