Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anucchavika:anucchaviya a. [anu-chavi-ka] [隨-皮膚(表皮)-的] 隨皮的,適當的,能相應的.
パーリ語辞典 水野弘元著
anucchavika:anucchaviya a. [anu-chavi-ka] 随皮の,適当なる,相応せる.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
anucchavika,anucchaviya a. [anu-chavi-ka] 随皮の,適当なる,相応せる
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anucchavika,【形】 適當的,正當的,適合的。(p16)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anucchavika,【形】適當的,正當的,適合的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anucchavika:anucchavika(ti)
အႏုစၧဝိက(တိ)
[anu+chavi+ka]
[အႏု+ဆဝိ+က]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anucchavika:[adj.] suitable; proper; befitting.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anucchavika,(& °ya) (adj.) [anu + chavi + ka] “according to one’s skin”,befitting,suitable,proper,pleasing,fit for,J.I,58,62,126,218; II,5; IV,137,138; Miln.358; DhA.I,203,390; II,55,56; VvA.68,78; PvA.13,26 (= kappiya),66,81,286. anucchaviya at Vin.II,7 (an°); III,120 (id. + ananulomika); Miln.13. (Page 35)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANUCCHAVIKA:[a] thuận tiện,được thích đáng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anucchavika:"အႏုစၧဝိက(တိ)
[အႏု+ဆဝိ+က]
အေရာင္သို႔ အစဉ္လိုက္ေသာ၊ သင့္ေလ်ာ္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ၊ အျပဳအမူ၊ တရားစသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anucchavika:အႏု-စၧဝိက(တိ)
သင့္ေလ်ာ္ ေလ်ာက္ပတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,