Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anubrūheti:[anu-brūheti] 使増大,増修,修習. opt. anubrūhaye; imper. anubrūhehi; aor. anubrūhayiṃ; inf. anubrūhetuṃ; pp. anubrūhita.
パーリ語辞典 水野弘元著
anubrūheti:[anu-brūheti] 増大せしむ,増修す,修習す. opt. anubrūhaye; imper. anubrūhehi; aor. anubrūhayiṃ; inf. anubrūhetuṃ; pp. anubrūhita.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
anubrūheti:[anu-brūheti] 増大せしむ,増修す,修習す. opt. anubrūhaye; imper. anubrūhehi; aor. anubrūhayiṁ; inf. anubrūhetuṁ; pp. anubrūhita
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anubrūheti,(anu + brūh + e),改良,練習。 ~esi,【過】。(p19)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anubrūheti,(anu隨+brūheti使…增益)﹐使…隨增益,改良,練習。anubrūhesi,【過】。anubrūhaye﹐【祈】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anubrūheti:anubrūheti(kā,kri)
အႏုျဗဴေဟတိ(ကာ၊ႀကိ)
[anu+brūha+ṇe+a+ti]
[အႏု+ျဗဴဟ+ေဏ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anubrūheti:[anu + brūh + e] improves; practises.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anubrūheti,[brūheti] to do very much or often,to practice,frequent,to be fond of (c. Acc.),foster S.I,178 (anubrūhaye); M.III,187 (id.,so read for manu°),Th.2,163 (°ehi); Cp. III,12 (saṁvegaṁ anubrūhayiṁ aor.); J.III,191 (suññāgāraṁ). Often in phrase vivekaṁ anubrūheti to devote oneself to detachment or solitude,e.g. J.I,9 (inf. °brūhetuṁ); III,31 (°brūhessāmi),Dh.75 (°brūhaye = °brūheyya vaḍḍheyya DhA.II,103). -- pp. anubrūhita (q.v.) Cp. also brūhana. (Page 40)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
anubrūheti:To cause to grow or increase; to make much of,devote oneself to
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANUBRŪHETI:(anu+bruh+e) làm cho tấn hóa,thực hành [aor] --esi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anubrūheti:"အႏုျဗဴေဟတိ(ကာ၊ႀကိ)
[အႏု+ျဗဴဟ+ေဏ+အ+တိ]
ပြါးေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anubrūheti:အႏု-ျဗဴေဟတိ (ကာ) (အႏု√ျဗတ္+ေဏ)
အဖန္ဖန္ ပြားမ်ားေစ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,