Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anuṭṭhita:a. [anuṭṭhahati 的 pp.] 已實行的,已受影響的,已經驗(到)的.
パーリ語辞典 水野弘元著
anuṭṭhita:a. [anuṭṭhahati の pp.] 実行せる,カを及ぼせる,経験せる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anuṭṭhita,【形】 1. 不起來的。 2. 辦妥,做了。(p16)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anuṭṭhita,【形】1.不起來的。2.辦妥,做了。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anuṭṭhita:anuṭṭhita(ti)
အႏု႒ိတ(တိ)
[anu+ṭhā+ta]
[အႏု+ဌာ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anuṭṭhita:[adj.] 1. not risen up. 2. done.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anuṭṭhita,[pp. of anuṭṭhati = anutiṭṭhati] practising,effecting or effected,come to,experienced,done D.II,103; S.IV,200; A.III,290 sq.; IV,300; J.II,61; Miln.198; PvA.132 (cp. anugata). (Page 36)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anuṭṭhita:chưa khởi dậy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anuṭṭhita:"အႏု႒ိတ(တိ)
[အႏု+ဌာ+တ]
(၁) အဖန္ဖန္-တည္ေစအပ္-ျဖစ္ေစအပ္-ထားအပ္-ေသာ။ (၂) မစြန္႔အပ္ေသာ၊ အစဉ္-အျမဲ-လိုက္သကဲ့သို႔ ျပဳအပ္ေသာ။ (၃) အစဉ္လိုက္၍ တည္ေသာ၊ ေရွး႐ွဴထင္ေသာ။ (၄) အနီး၌ ျပဳစုလုပ္ေကြၽးျခင္းျဖင့္ တည္ေနေသာ၊ သူ။ (၅) ေရွး႐ွဴထင္ျခင္း။ အႏု႒ိတ႒-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anuṭṭhita:အႏု႒ိတ(တိ) (အႏု+႒ိတ)
ေလ်ာက္ပတ္စြာ ေဆာက္တည္အပ္သည္။ ေလ်ာ္စြာ ထားအပ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anuṭṭhita:အႏု႒ိတ(တိ) (အန္+ဥ႒ိတ)
မထေသးသည္။
ပစၥဴသကာေလ သေဗၺသုအႏု႒ိေတသု၊ မိုးေသာက္ေသာအခါ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔ မထကုန္မီ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,