Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anuññāta:a. [anujānāti 的 pp.] 已被准(允,容,聽)許的.
パーリ語辞典 水野弘元著
anuññāta:a. [anujānāti の pp.] 許されたる,許容されたる,聴許されたる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anuññāta,(anujānāti 的【過分】),已允許,已許可,已準許,已制裁。(p16)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anuññāta,(anujānāti 的【過分】),已允許,已許可,已準許,已制裁。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anuññāta:anuññāta(ti)
အႏုညာတ(တိ)
[anu+ñā+ta]
[အႏု+ဉာ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anuññāta:[pp. of anujānāti] allowed; permitted; sanctioned.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anuññāta,(adj.) [pp. of anujānāti] permitted,allowed; sanctioned,given leave,ordained D.I,88; J.I,92; II,353,416; Pv.I,123 (na a. = ananuññāta at id. p. Th.2,129; expld. at PvA.64 by ananumata); Pug.28; DA.I,247,248,267; PvA.12,81. (Page 35)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anuññāta:không bị khinh thường,sự cho phép,chuẩn y
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anuññāta:"အႏုညာတ(တိ)
[အႏု+ဉာ+တ]
ခြင့္ျပဳအပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anuññāta:အႏု-ညာတ(တိ) (တီ-ကိတ္) (အႏု√ဉာ+တ)
ခြင့္ျပဳအပ္သည္။ ခြင့္လႊတ္အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,