Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
antopakka:antopakka(na)
အေႏၲာပကၠ(န)
[anto+pakka]
[အေႏၲာ+ပကၠ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
antopakka:(piṇḍa)thức ăn được nấu ngay trong am thất hay tự viện,không phải từ những nơi hợp luật (kappiyabhūmi) tỳ khưu thọ thực các món này phạm tội tác ác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
antopakka:"အေႏၲာပကၠ(န)
[အေႏၲာ+ပကၠ]
မအပ္ေသာ ကုဋိအတြင္း၌ ခ်က္အပ္ေသာ အရာ။ (ခဲဖြယ္,ေဘာဇဉ္)။ အေႏၲာဝုတၳ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
antopakka:အေႏၲာ-ပကၠ(န)
အတြင္း၌ခ်က္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,