Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
antevāsika,antevāsin m.内住者,阿阇梨の弟子
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Antevāsika,antevāsī,【陽】 跟主人住在一起的人,隨從,學生。(p24)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Antevāsika,antevāsin(ante內+vas住+in),【陽】內住者,待在旁邊的人,跟主人住在一起的人,隨從,徒弟too5 te7。臺語:司仔sai a2。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
antevāsika:antevāsika(ti)
အေႏၲဝါသိက(တိ)
[ante+vasa+ṇī. kalā. nissayācariyādīnaṃ ante samīpe vasantīti antevāsikā. pā,yo,1.2va6.]
[အေႏၲ+ဝသ+ဏီ။ ကလာ။ နိႆယာစရိယာဒီနံ အေႏၲ သမီေပ ဝသႏၲီတိ အေႏၲဝါသိကာ။ ပါစိတ္၊ေယာ၊၁။၂ဝ၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
antevāsika:[m.] one who lives with his master; an attendant; a pupil.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANTEVĀSIKA:--vāsī [m] đệ tử,học trò,người hầu hạ
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
antevāsika:= antevāsī-học trò,đệ tử
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
antevāsika:"အေႏၲဝါသိက(တိ)
[အေႏၲ+ဝသ+ဏီ။ ကလာ။ နိႆယာစရိယာဒီနံ အေႏၲ သမီေပ ဝသႏၲီတိ အေႏၲဝါသိကာ။ ပါစိတ္၊ေယာ၊၁။၂ဝ၆။]
အနီးေနတပည့္၊ အလုပ္အေကြၽးတပည့္၊ ေျခရင္းထံပါး ခစားသူ၊ အလုပ္အေကြၽး။ အေႏၲဝါသီ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
antevāsika:အေႏၲ-ဝါသိက(ပ)
အတြင္းေနတပည့္။ နိႆယည္းယူ၍ အတြင္း၌ ေနေသာတပည့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,