Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
antaravāsaka:下衣。直譯為內衣。antara意為裏面的,中間的;vāsaka意為穿著的。穿下衣時圍腰下著如裙,上掩臍輪,下蓋雙膝。
古音譯為安陀會、安怛婆沙等。
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
antaravāsaka:下衣, 安陀會,安怛婆沙
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Antaravāsaka,【陽】 內衣。(p23)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Antaravāsaka,【陽】內衣。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
antaravāsaka:antaravāsaka(pu)
အႏၲရဝါသက(ပု)
[antara+vāsa+ka. antaraṃ majjhappadeso,antare majjhe kaṭippadese vāso vatthaṃ antaravāso,soyeva antaravāsako. khuddasikkhā,ṭī,.274. ,ṭī.292-.]
[အႏၲရ+ဝါသ+က။ အႏၲရံ မဇၩပၸေဒေသာ၊ အႏၲေရ မေဇၩ ကဋိပၸေဒေသ ဝါေသာ ဝတၳံ အႏၲရဝါေသာ၊ ေသာေယဝ အႏၲရဝါသေကာ။ ခုဒၵသိကၡာ၊ဋီ၊သစ္။၂၇၄။ ဓာန္၊ဋီ။၂၉၂-လည္းၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
antaravāsaka:[m.] inner garment.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANTARAVĀSAKA:[m] y nội,y phục mặc trong phần dưới thân người
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
antaravāsaka:y nội hay hạ y của tỳ khưu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
antaravāsaka:"အႏၲရဝါသက(ပု)
[အႏၲရ+ဝါသ+က။ အႏၲရံ မဇၩပၸေဒေသာ၊ အႏၲေရ မေဇၩ ကဋိပၸေဒေသ ဝါေသာ ဝတၳံ အႏၲရဝါေသာ၊ ေသာေယဝ အႏၲရဝါသေကာ။ ခုဒၵသိကၡာ၊ဋီ၊သစ္။၂၇၄။ ဓာန္၊ဋီ။၂၉၂-လည္းၾကည့္။]
(၁) ခါးဝတ္အထည္၊ သင္းပိုင္။ (န) (၂) ေဆြမ်ိဳးမေတာ္ေသာ ရဟန္းမထံမွ သင္းပိုင္အလွဴခံျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
antaravāsaka:အႏၲရ-ဝါသက(ပ)
သင္းပိုင္။ ခါးဝတ္ပုဆိုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,