Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Antaradhāpeti,(Antaradhāyati的【使】),令消失。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
antaradhāpeti:antaradhāpeti(kā,kri)
အႏၲရဓာေပတိ(ကာ၊ႀကိ)
[antara+dhā+ṇāpe+ti]
[အႏၲရ+ဓာ+ဏာေပ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
antaradhāpeti:[cause. of antaradhāyati] causes to disappear.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
antaradhāpeti:To cause to disappear,to render invisible
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANTARADHĀPETI:(causative của anṭaradhāyaṭi) làm cho mất,hô biến
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
antaradhāpeti:tiêu mất
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
antaradhāpeti:"အႏၲရဓာေပတိ(ကာ၊ႀကိ)
[အႏၲရ+ဓာ+ဏာေပ+တိ]
ကြယ္ေပ်ာက္ေစ၏၊ ကြာေစ၏၊ မျမင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏၊ ဖ်က္ဆီး၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
antaradhāpeti:အႏၲရဓာေပတိ (ကာ) (အႏၲရ္√ဓာ+ဏာေပ)
ကြယ္ေစ၏။ ကြယ္ေပ်ာက္ေစ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,