Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
antarāya:① m. [antara-aya] 障礙,障難,妨(礙障)難. ② = antarā 在~之間,在其間,在那當中.
パーリ語辞典 水野弘元著
antarāya:① m. [antara-aya] 障碍,障難,妨難. ② = antarā その中に.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Antarāya,【陽】 障礙,危險。(p24)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Antarāya,【陽】障礙,險阻。Mv.I,112-3.︰Tatrime antarāyā-- (1)rājantarāyo,(2)corantarāyo,(3)agyantarāyo,(4)udakantarāyo,(5)manussantarāyo,(6)amanussantarāyo,(7)vāḷantarāyo,(8)sarīsapantarāyo,(9)jīvitantarāyo,(10)brahmacariyantarāyoti.(這些(十)障難︰(1)王難(國王常來光顧)、(2)賊難、(3)火難(火災)、(4)水難(水災)、(5)人難、(6)非人難、(7)野獸難、(8)爬蟲類難(sarīsapa蛇、蠍等)、(9)命難、(10)梵行難(遭女人性騷擾)。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
antarāya:antarāya(pu)
အႏၲရာယ(ပု)
[antara+ā+yā+a. antara+i+a. purimakammanipphannassa vipākasantānassa antarā vemajjhe āyanti āpayantīti antarāyāti laddhanāmānaṃ rogā dianatthānaṃ.... anuṭī,1.3. taṃtaṃ sampattiyā vibandhanavasena sattasantānassa antare vemajjhe eti āgacchatīti antarāyo. diṭṭhadhammikādianattho. sārattha,1.15. sārattha,3.86. kaṅkhā,ṭī,.41va. sī,ṭī,,1.25. ma,ṭī,2.82. vi,nicchaya,ṭī,1.546. cutipaṭisandhīna]mantare ayatīti antarāyo. atha vā kāriyasiddhiṃ antaraṃ byāvadhānaṃ ayati gamayatīti antarāyo. ,ṭī.765. īeiea anitea yebhuyya chaṭṭhī vi yuea appaka dutiyāç sattamīvi ra.]
[အႏၲရ+အာ+ယာ+အ။ အႏၲရ+ဣ+အ။ ပုရိမကမၼနိပၹႏၷႆ ဝိပါကသႏၲာနႆ အႏၲရာ ေဝမေဇၩ အာယႏၲိ အာပယႏၲီတိ အႏၲရာယာတိ လဒၶနာမာနံ ေရာဂါ ဒိအနတၳာနံ...။ အႏုဋီ၊၁။၃။ တံတံ သမၸတၱိယာ ဝိဗႏၶနဝေသန သတၱသႏၲာနႆ အႏၲေရ ေဝမေဇၩ ဧတိ အာဂစၧတီတိ အႏၲရာေယာ။ ဒိ႒ဓမၼိကာဒိအနေတၳာ။ သာရတၳ၊၁။၁၅။ သာရတၳ၊၃။၈၆။ ကခၤါ၊ဋီ၊သစ္။၄၁ဝ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၂၅။ မ၊ဋီ၊၂။၈၂။ ဝိ၊နိစၧယ၊ဋီ၊၁။၅၄၆။ စုတိပဋိသႏၶီန'မႏၲေရ အယတီတိ အႏၲရာေယာ။ အထ ဝါ ကာရိယသိဒၶႎ အႏၲရံ ဗ်ာဝဓာနံ အယတိ ဂမယတီတိ အႏၲရာေယာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၆၅။ ဤပုဒ္၏ အယွဉ္၌ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆ႒ီ ဝိဘတ္ကို သုံး၍ အပၸကအားျဖင့္ ဒုတိယာ,သတၱမီဝိဘတ္တို႔ကို သုံးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
antarāya:[m.] obstacle; danger.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Antarāya,2 (adv.) [Dat. of antara or formation fr. antara + ger. of i?) in the meantime Sn.1120 (cp Nd2 58) = antarā SnA. 603. (Page 48)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Antarāya,1 [antara + aya from i,lit. “coming in between”] obstacle,hindrance,impediment to (-°); prevention,bar; danger,accident to (-). There are 10 dangers (to or from) enumd. at Vin.I,112,169 etc.,viz. rāja° cora° aggi° udaka° manussa° amanussa° vāḷa° siriṁsapa° jīvita° brahmacariya°. In B.Sk. 7 at Divy 544,viz. rājā-caura-manuṣy-amanuṣya-vyāḍ-agny-udakaṁ. -- D.I,3,25,26; A.III,243,306; IV,320; Sn.691,692; Dh.286 (= jīvit° DhA.III,431); J.I,62,128; KhA 181; DhA II 52; VvA.1 = PvA.1 (hat° removing the obstacles) --antarāyaṁ karoti to keep away from,hinder,hold back,prevent,destroy Vin.I,15; J.VI,171; Vism.120; PvA.20.

--kara one who causes impediments or bars the way,an obstructor D.I,227; S.I,34; A.I,161; Pv IV.322. (Page 48)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANTARĀYA:[m] nguy biến,tai hại
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
antarāya:điều trở ngại hay nguy cơ,mối phương hại đối với sinh hoạt,đời sống hay cuộc tu của vị tỳ khưu nói chung trong đó gồm các thứ thiên tai,nhân họa,cám dỗ hoặc thử thách chẳng hạn mười lý do trở ngại khiến chư tăng phải lược tụng giới bổn trong ngày bố tát
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
antarāya:"အႏၲရာယ(ပု)
[အႏၲရ+အာ+ယာ+အ။ အႏၲရ+ဣ+အ။ ပုရိမကမၼနိပၹႏၷႆ ဝိပါကသႏၲာနႆ အႏၲရာ ေဝမေဇၩ အာယႏၲိ အာပယႏၲီတိ အႏၲရာယာတိ လဒၶနာမာနံ ေရာဂါ ဒိအနတၳာနံ...။ အႏုဋီ၊၁။၃။ တံတံ သမၸတၱိယာ ဝိဗႏၶနဝေသန သတၱသႏၲာနႆ အႏၲေရ ေဝမေဇၩ ဧတိ အာဂစၧတီတိ အႏၲရာေယာ။ ဒိ႒ဓမၼိကာဒိအနေတၳာ။ သာရတၳ၊၁။၁၅။ သာရတၳ၊၃။၈၆။ ကခၤါ၊ဋီ၊သစ္။၄၁ဝ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၂၅။ မ၊ဋီ၊၂။၈၂။ ဝိ၊နိစၧယ၊ဋီ၊၁။၅၄၆။ စုတိပဋိသႏၶီန'မႏၲေရ အယတီတိ အႏၲရာေယာ။ အထ ဝါ ကာရိယသိဒၶႎ အႏၲရံ ဗ်ာဝဓာနံ အယတိ ဂမယတီတိ အႏၲရာေယာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၆၅။ ဤပုဒ္၏ အယွဉ္၌ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆ႒ီ ဝိဘတ္ကို သုံး၍ အပၸကအားျဖင့္ ဒုတိယာ,သတၱမီဝိဘတ္တို႔ကို သုံးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။]
အၾကား၌ျဖစ္တတ္ေသာ-ျခားခံ ပိတ္ဆီးတတ္ေသာ-အရာ၊ ေဘးရန္၊ အေႏွာက္အယွက္၊ အႏၲရာယ္။မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
antarāya:အႏၲရာယ(ပ) (အႏၲရ√ဣ+အ)
ေဘးအႏၲရာယ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,