Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
antarāmuttaka:antarāmuttaka(pu)
အႏၲရာမုတၱက(ပု)
[antarā+mutta+ka]
[အႏၲရာ+မုတၱ+က]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
antarāmuttaka:chữ gọi vị tỳ khưu tiếp tục ở lại trú xứ nhập hạ sau ngày tự tứ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
antarāmuttaka:"အႏၲရာမုတၱက(ပု)
[အႏၲရာ+မုတၱ+က]
(လာမည့္မိုးတြင္း၌ ေနရန္)-ဝါဆိုရက္ ၂-ရက္တို႔မွ လြတ္ေသာ ၾကားကာလ-ဝါပအခါ-၌ ေက်ာင္းခံယူျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
antarāmuttaka:အႏၲရာ-မုတၱက(ပ)
အၾကား၌ ခြင့္ရေသာပုဂၢိဳလ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,