Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anottappa:n. [an-ottappa] 無愧(不怕犯過失,不會慚愧).
パーリ語辞典 水野弘元著
anottappa:n. [an-ottappa] 無愧.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anottappa,【中】 鹵莽。 anottāpī,【形】 不害怕罪惡的,鹵莽的。(p23)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anottappa,(an無+ottappa愧;‹na無+ava+tapp折磨),【中】無愧。anottāpī,【形】不害怕罪惡的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anottappa:anottappa(na)
အေနာတၱပၸ(န)
[na+ottappa. anottāpī+ṇya. anottappī+ṇa]
[န+ဩတၱပၸ။ အေနာတၱာပီ+ဏ်။ အေနာတၱပၸီ+ဏ]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
anottappa:s. ahirika .
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anottappa:[nt.] recklessness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anottappa,(nt.) [an + ottappa] recklessness,hardness D.III,212; It.34 (ahirika +); Pug.20; Dhs.365. Cp. anottāpin. (Page 46)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANOTTAPPA:[nt] không ghê sợ tôi lỗi --ṭāpī [a] không sợ tội
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anottappa:vô quý,sự không ghê sợ,không có tâm quý
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anottappa:"အေနာတၱပၸ(န)
[န+ဩတၱပၸ။ အေနာတၱာပီ+ဏ်။ အေနာတၱပၸီ+ဏ]
အေနာတၱပၸေစတသိက္။ (က) မေကာင္းမႈ-အကုသိုလ္-ကို မေၾကာက္ရြံ႕-မွ မထိတ္လန္႔-တတ္ေသာ တရား၊ မေကာင္းမႈ-အကုသိုလ္-ျပဳရမည္-ကို မေၾကာက္ရြံ႕-မွ မထိတ္လန္႔-ေသာ တရား။ (ခ) မေကာင္းမႈ-အကုသိုလ္-ကို မေၾကာက္ရြံ႕-မွ မထိတ္လန္႔-တတ္ေသာ သူ၏အျဖစ္၊ မေၾကာက္ရြံ႕-မထိတ္လန္႔-ျခင္း။ အေနာတၱပၸီ,အေနာတၱာပ,အေနာတၱာပိဘာဝ,အေနာတၱာပီ-တို႔လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anottappa:အေနာတၱပၸ(န) (အန္+ဩတၱပၸ)
မလန္႔ျခင္း။ မရြံ႕ျခင္း။ ကာယဒုစ႐ိုက္စသည္တို႔မွ မလန္႔ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,