Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
anoghaniya:a.[an-oghaniya]不顺暴流
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anoghaniya:anoghaniya(ti)
အေနာဃနိယ(တိ)
[na+oghanīya(=ogha+ṇa+anīya). aṭṭhasā,sya,1.31va-.]
[န+ဩဃနီယ(=ဩဃ+ဏ+အနီယ)။ အ႒သာ၊သ်၊၁။၃၁ဝ-ၾကည့္။]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anoghaniya:phi cảnh bộc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anoghaniya:"အေနာဃနိယ(တိ)
[န+ဩဃနီယ(=ဩဃ+ဏ+အနီယ)။ အ႒သာ၊သ်၊၁။၃၁ဝ-ၾကည့္။]
ဩဃတို႔သည္-မေက်ာ္လြန္-မလႊမ္းမိုး-အပ္ေသာ တရား၊ ဩဃ၏ အာ႐ုံမဟုတ္ေသာ တရား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,