Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anna:n. [〃] 食,食物. -da 給與食物者. -pāna 食物飲物.
パーリ語辞典 水野弘元著
anna:n. [〃] 食,食物. -da 食を与える者. -pāna 食物飲物.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
anna:n. [〃] 食,食物. -da 食を与える者. -pāna 食物飲物.-pāsana食ベ初めの仪式
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anna,【中】 食物,米飯。 ~da,【形】 施食者。 ~pāna,【中】 食物和飲料。(p24)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anna,【中】食物,米飯。annada,【形】施食者。annapāna,【中】食物和飲料。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anna:anna(na)
အႏၷ(န)
[ada+ta. ,ṭī.465-.]
[အဒ+တ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၆၅-ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anna:[nt.] food; boiled rice.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anna,(nt.) [Vedic anna,orig. pp. of adati to eat] “eating”,food,esp. boiled rice,but includes all that is eaten as food,viz. odana,kummāsa,sattu,maccha,maṁsa (rice,gruel,flour,fish,meat) Nd1 372 = 495. Anna is spelt aṇṇa in combns aparaṇṇa and pubbaṇṇa. Under dhañña (Nd2 314) are distinguished 2 kinds,viz. raw,natural cereals (pubb’aṇṇaṁ:sāli,vīhi,yava,godhūma,kaṅgu,varaka,kudrūsaka) and boiled,prepared food (apa’aṇṇaṁ:sūpeyya curry). SnA 378 (on Sn.403) expls. anna by yāgubhattâdi. -- D.I,7; A.I,107,132; II,70,85,203; Sn.82,240,403,924; J.III,190; Pug.51; Sdhp.106,214.

--āpa food & water Sdhp.100. --da giving food Sn.297. --pāna food & water,eating & drinking,to eat & to drink Sn.485,487; Pv.I,52,82; KhA 207,209; PvA.7,8,30,31,43. (Page 49)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANNA:[nt] vật thực,cơm --da [a] người cho cơm vật thực --pāna [nt] vật thực và nước uống,cơm nước
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anna:cơm ăn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anna:"အႏၷ(န)
[အဒ+တ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၆၅-ၾကည့္။]
စားအပ္ေသာ အစာ၊ ထမင္း ခဲဖြယ္ ေဘာဇဉ္။ (၂) အႏၷ-ဟု သိမွတ္အပ္ေသာ ပစၥည္း ၄-ပါး။ (၃) စားျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anna:အႏၷ(န) (တီ-ကိတ္) (√အဒ္+န)
ထမင္း။ ဆြမ္း။ အစာ။ ေဘာဇဥ္။ စားျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,