Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aniccatā:f. 無常性.
パーリ語辞典 水野弘元著
aniccatā:f. 無常性.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Aniccatā,(anicca無常+tā狀態),【陰】無常的狀態。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aniccatā:aniccatā(thī)
အနိစၥတာ(ထီ)
[anicca+tā]
[အနိစၥ+တာ]
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
aniccatā:Impermanence,instability,mortality,death
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
aniccatā:tình trạng vô thường,đặc tính vô thường,trạng thái vô thường
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aniccatā:"အနိစၥတာ(ထီ)
[အနိစၥ+တာ]
မျမဲသည္၏အျဖစ္၊ မျမဲျခင္း။ (က) ျဖစ္ၿပီး၍ (ခဏဘင္အားျဖင့္)-မရွိျခင္း-ပ်က္စီးျခင္း-သေဘာ၊ ျဖစ္ျခင္း,ရင့္ျခင္း,ပ်က္ျခင္းသေဘာ။ အနိစၥလကၡဏ-လည္းၾကည့္။ (ခ) ေသေၾက-ပ်က္စီး-ေပ်ာက္ကြယ္-ျခင္း။ အနိစၥတာေဝါဟာရ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aniccatā:အနိစၥ-တာ(ဣ)
မျမဲေသာအျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,