Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anicca:a. [a-nicca] 無常的. aniccā saṅkhārā 諸行無常. anicce dukkha-saññā 於無常的苦想,無常苦想. anicce niccan ti vipallāso 把無常當作常的顛倒.
パーリ語辞典 水野弘元著
anicca:a. [a-nicca] 無常の. aniccā saṅkhārā 諸行は無常なり. anicce dukkha-saññā 無常における苦想,無常苦想. anicce niccan ti vipallāso 無常を常なりとする顛倒.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
anicca:a. [a-nicca] 無常の. aniccā saṅkhārā 諸行は無常なり. anicce dukkha-saññā 無常における苦想,無常苦想. anicce niccan ti vipallāso 無常を常なりとする顛倒.-anupassanā,-anupassin无常随观,无常观の.-ākāra无常相,无常行相.-tā无常性.-lakkhaṇa无常相.-saññā无常想
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anicca,【形】 無常的,不穩定的。(p14)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anicca,【形】無常的,不穩定的,變動不居的,變遷的(日語:推移sui i)(impermanent,transience)。【中】無常的。SA.22.122./II,334.:abhāvākārena aniccato,paṭipīḷanākārena dukkhato,ābādhaṭṭhena rogato,antodosaṭṭhena gaṇḍato,tesaṁ tesaṁ gaṇḍānaṁ paccayabhāvena vā khaṇanaṭṭhena vā sallato dukkhaṭṭhena aghato,visabhāgamahābhūtasamuṭṭhāna-ābādhapaccayaṭṭhena ābādhato,asakaṭṭhena parato,palujjanaṭṭhena palokato sattasuññataṭṭhena suññato,attābhāvena anattato. Evamettha “aniccato palokato”ti dvīhi padehi aniccamanasikāro,“suññato anattato”ti dvīhi anattamanasikāro,sesehi dukkhamanasikāro vuttoti veditabbo. (由無常:以成為烏有;由苦:以成為壓迫;由病:疾病之義;由癰:以身內腐敗之義;由剌(=箭):各種諸癰以因緣存在或以挖之義;由痛:以苦之義;由病:以四大種異常因素、病因緣之義;由外(=他):以非自己的之義;由壞:以崩潰之義;由空:以眾生空性之義;由無我:以非個性、非個體之義。如是在此,‘由無常、由壞’兩句是從無常作意。‘由空、由無我’兩句是從無我作意。其他所說的是從苦作意應可知。)佛陀的遺教(pacchimabuddhavacanaṁ)D.16./II,156.:“handa dāni,bhikkhave,āmantayāmi vo,vayadhammā saṅkhārā appamādena sampādethā”ti.(啊!現在,諸比丘!我告訴你們,諸行是衰滅法,當不放逸,使之完全。) DA.16./II,593.(=SA.6.15./I,223.):Appamādena sampādethāti sati-avippavāsena sabbakiccāni sampādeyyātha.(成就不放逸︰與(正)念不分離,於一切(時地)應該完全被做到。) S.22.102./III,155.:“Aniccasaññā,bhikkhave,bhāvitā bahulīkatā sabbaṁ kāmarāgaṁ pariyādiyati,sabbaṁ rūparāgaṁ pariyādiyati,sabbaṁ bhavarāgaṁ pariyādiyati,sabbaṁ avijjaṁ pariyādiyati,sabbaṁ asmimānaṁ samūhanati”.(諸比丘!已修習無常想,多修習者,遍抓拿(pariyādiyati‹pari遍+ādiyati抓拿)一切‘欲染’(kāmarāga:對感官的染著),遍抓拿一切‘色染’(rūparāga:色染,分別藍色等色法的染著-- S-ṭ.(S.35.70.)CS:p.2.293),遍抓拿一切‘有染’,遍抓拿一切無明,連根拔起一切我慢(samūhanati‹(saṁ一起+ūhanati2拉出):連根拔起)) 《雜阿含270經》世尊告諸比丘:「無常想修習多修習,能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明。」《增壹阿含38.1經》(T2.717.3)世尊說:「比丘!當修無常想時,而無欲心,彼以無欲心,便能分別法,思惟其義,無有愁、憂、苦、惱。彼以思惟法義,則無愚惑錯誤修行。若見有鬥諍者,彼便作是念:此諸賢士不修無常想,不廣布無常想,故致此鬥訟耳。彼以鬥諍不觀其義,以不觀其義,則有迷惑之心,彼以執此愚惑,而命終入三惡道--餓鬼、畜生、地獄中。是故,諸比丘!當修無常想,廣布無常想,便無瞋恚、愚惑之想,亦能觀法,亦觀其義。若命終之後,生三善處,生天上、人中、涅盤之道。」
巴英術語匯編 《法的醫療》附 溫宗堃
Anicca:無常。
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Anicca:無常
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anicca:anicca(ti)
အနိစၥ(တိ)
[(1) na+nicca. (2) na+icca. (anitya-saṃ)]
[(၁) န+နိစၥ။ (၂) န+ဣစၥ။ (အနိတ်-သံ)]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
anicca:'impermanent' (or,as abstract noun,aniccatā,'impermanence') is the first of the three characteristics of existence (tilakkhaṇa,q.v.). It is from the fact of impermanence that,in most texts,the other two characteristics,suffering (dukkha) and not-self (anattā),are derived (S. XXII,15; Ud. IV,I)

"Impermanence of things is the rising,passing and changing of things,or the disappearance of things that have become or arisen. The meaning is that these things never persist in the same way,but that they are vanishing dissolving from moment to moment" (Vis.M. VII,3).

Impermanence is a basic feature of all conditioned phenomena,be they material or mental,coarse or subtle,one's own or external:“All formations are impermanent” (sabbe saṅkhārā aniccā; M 35,Dhp. 277). That the totality of existence is impermanent is also often stated in terms of the five aggregates (khandha,q.v.),the twelve personal and external sense bases (āyatana q.v.),etc. Only Nibbāna (q.v.),which is unconditioned and not a formation (asaṅkhata),is permanent (niccadhuva).

The insight leading to the first stage of deliverance,Stream-entry (Sotāpatti; s. ariya-puggala),is often expressed in terms of impermanence:"Whatever is subject to origination,is subject to cessation" (s. Dhammacakkappavattana Sutta,S. XLVI,11). In his last exhortation,before his Parinibbāna,the Buddha reminded his monks of the impermanence of existence as a spur to earnest effort:"Behold now,Bhikkhus,I exhort you:Formations are bound to vanish. Strive earnestly!" (vayadhammā saṅkhārāappamādena sampādetha; D. 16).

Without the deep insight into the impermanence and insubstantiality of all phenomena of existence there is no attainment of deliverance. Hence comprehension of impermanence gained by direct meditative experience heads two lists of insight knowledge:(a) contemplation of impermanence (aniccānupassanā) is the first of the 18 chief kinds of insight (q.v.); (b) the contemplation of arising and vanishing (udayabbayānupassanā-ñāṇa) is the first of 9 kinds of knowledge which lead to the 'purification by knowledge and vision of the path-progress' (s. visuddhi,VI). - Contemplation of impermanence leads to the conditionless deliverance (animitta -vimokkha; s. vimokkha). As herein the faculty of confidence (saddhindriya) is outstanding,he who attains in that way the path of Stream-entry is called a faith-devotee (saddhānusārī; s. ariya-puggala) and at the seven higher stages he is called faith-liberated (saddhā-vimutta),- See also anicca-saññā.

See The Three Basic Facts of Existence I:Impermanence (WHEEL 186/187)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anicca:[adj.] not stable; impermanent.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANICCA:[a] không bền vững,vô thường
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anicca:vô thường,không trường tồn,sự vô thường,không thường có,không vĩnh hằng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anicca:"အနိစၥ(တိ)
[(၁) န+နိစၥ။ (၂) န+ဣစၥ။ (အနိတ်-သံ)]
မျမဲေသာ၊ အျမဲမရွိေသာ၊-တရား၊ ခႏၶာ ၅-ပါး။ (၁) (က) မတည္ျမဲေသာ။ (၂) မကပ္ေရာက္အပ္ေသာ။ (က) မခိုင္ျမဲေသာေၾကာင့္ ဤသခၤါရတို႔သည္ ငါ၏ ခ်မ္းသာသုခတည္းဟု မခ်ဉ္းကပ္အပ္ေသာ။ (ခ) တခဏမွ်သာ တည္သျဖင့္၎ အခါခပ္သိမ္းျဖစ္ေလ့မရွိသျဖင့္၎ မခ်ဉ္းကပ္အပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anicca:အနိစၥ(တိ)
မျမဲေသာ။
အနိစၥေ႒န၊ မျမဲဟူေသာ အနက္ေၾကာင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,