Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aniṭṭha:a. [an-iṭṭha,Sk. an-iṣṭa] 不喜好的. -rūpa 不好色.
パーリ語辞典 水野弘元著
aniṭṭha:a. [an-iṭṭha,Sk. an-iṣṭa] 不好の. -rūpa 不好色.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Aniṭṭha,【形】 不愉快的,不合意的。(p15)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Aniṭṭha,【形】不可喜的。【反】可喜的(iṭṭha),或極可喜的(ati-iṭṭha)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aniṭṭha:aniṭṭha(ti)
အနိ႒(တိ)
[na+iṭṭha]
[န+ဣ႒]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aniṭṭha:[adj.] unpleasant; not agreeable.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANIṬṬHA:[a] không vui lòng,không thỏa thuận
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
aniṭṭha:không đáng ưa chuộng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aniṭṭha:"အနိ႒(တိ)
[န+ဣ႒]
အလိုမရွိအပ္ေသာ။ (က) မခ်စ္ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ၊ မရွာမွီးအပ္ေသာ။ (ခ) မမြန္ျမတ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aniṭṭha:အနိ႒(တိ) (တီ-ကိတ္) (အန္√ဣသ္+တ)
အလိုမရွိအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,