Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anekavihita,(aneka許多+vihita準備【過分】),【形】許多已被準備。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anekavihita:anekavihita(ti)
အေနကဝိဟိတ(တိ)
[aneka+vihita. vimati-nitea ṭṭha- pakāra- akrekraṃ. pārā,gaṇṭhi,2.247-8 . akremakraṃ ]]pakāra]] ]]aneka]]eiea ara pra .]
[အေနက+ဝိဟိတ။ ဝိမတိ-၌ ႒-ဖြင့္ ေနာက္နည္းဝယ္ ပကာရ-ပုဒ္ အေၾကၾကံသည္။ ပါရာ၊ဂဏၭိသစ္၊၂။၂၄၇-၈လည္း ၾကည့္။ အေၾကမၾကံဘဲ ''ပကာရ''ျဖင့္ ''အေနက''၏ အရကို ျပသည္ဆိုလွ်င္လည္း ျဖစ္သည္ပင္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anekavihita:[adj.] of different kinds; various.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anekavihita:đã cắt đoạn,đã đoạn lìa,đa dạng,nhiều hình thức
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anekavihita:"အေနကဝိဟိတ(တိ)
[အေနက+ဝိဟိတ။ ဝိမတိ-၌ ႒-ဖြင့္ ေနာက္နည္းဝယ္ ပကာရ-ပုဒ္ အေၾကၾကံသည္။ ပါရာ၊ဂဏၭိသစ္၊၂။၂၄၇-၈လည္း ၾကည့္။ အေၾကမၾကံဘဲ ''ပကာရ''ျဖင့္ ''အေနက''၏ အရကို ျပသည္ဆိုလွ်င္လည္း ျဖစ္သည္ပင္။]
(၁) မ်ားေသာ အျပားရွိေသာ။ (၂) မ်ားစြာေသာ နာမေဂါတၱစေသာ အျပားတို႔ႏွင့္ တကြ-ျဖစ္ေစအပ္-ေဟာအပ္-ဖြင့္အပ္-ခ်ဲ႕အပ္-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anekavihita:အေနက-ဝိဟိတ(တိ)
မ်ားေသာ အျပားရွိေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,