Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Andhakāra,【陽】 黑暗,困惑,迷亂,為難,慌張。(p24)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Andhakāra,(andha盲目+kāra作…者【陽】),【陽】黑暗,困惑,迷亂。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
andhakāra:andhakāra(ti)
အႏၶကာရ(တိ)
[andhakāra+ṇa]
[အႏၶကာရ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
andhakāra:andhakāra(pu,na)
အႏၶကာရ(ပု၊န)
[andha+kara+ṇa. ,ṭī.7va-.]
[အႏၶ+ကရ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၇ဝ-ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
andhakāra:[m.] darkness; bewilderment.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Andhakāra:A village in Ceylon,one of the villages given by Aggabodhi IV. for the maintenance of the Padhāna-ghara built by the king for the Thera Dāthāsiva. Cv.xlvi.12.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANDHAKĀRA:[m] sự tối tăm,sự lạc lối,sự ngơ ngác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
andhakāra:"အႏၶကာရ(ပု၊န)
[အႏၶ+ကရ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၇ဝ-ၾကည့္။]
(၁) အမိုက္ေမွာင္၊ အမိုက္တိုက္၊ အဂၤါေလးပါး,ျပည့္စုံေသာ အေမွာင္ထု။ (တိ) (၂) ကန္းသည္ကို-ကန္းေအာင္-ျပဳတတ္ေသာ။ (က) ပညာမ်က္စိ-ကန္းသည္ကို-ကန္းေအာင္-ျပဳတတ္ေသာ၊ တရား။ အႏၶကာရ-(၁)-လည္းၾကည့္။ (ခ) ပညာမ်က္စိ-ကန္းသည္ကို-ကန္းေအာင္-ျပဳရာျဖစ္ေသာ၊ ခႏၶာကိုယ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
andhakāra:"အႏၶကာရ(တိ)
[အႏၶကာရ+ဏ]
(၁) အမိုက္ေမွာင္ႏွင့္ တူေသာ၊ တရား။ (က) အမိုက္တိုက္တြင္းသို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္ တူေသာ။ အႏၶကာရ(၂) (က) အနက္ၾကည့္။ (၂) အမိုက္ေမွာင္ရွိေသာ၊ အမိုက္ေမွာင္အတိျဖစ္ေသာ၊ ေမွာင္မိုက္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
andhakāra:အႏၶ-ကာရ(ပ)
အမိုက္တိုက္။ အမိုက္ေမွာင္။
အႏၶကာေရ၊ မိုက္ေသာအခါ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,