Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
andha:a. [〃] 盲目的,暗愚的. -kāra 暗黒. -tama 暗黒. -badhira 盲聾者,-bāla 暗愚的. -bhūta 已變成盲目的,無知的. -mūga 盲啞者.
パーリ語辞典 水野弘元著
andha:a. [〃] 盲目の,暗愚の. -kāra 暗黒. -tama 暗黒. -badhira 盲聾者,-bāla 暗愚の. -bhūta 盲目となれる,無知なる. -mūga 盲啞者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Andha,【形】1. 盲的。 2. 愚蠢的。~karaṇa,【形】使人眩目的,使人混淆的。 ~bāla,【形】愚蠢的,非常愚蠢的。~bhūta,【形】心理上盲目,無知識的。(p24)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Andha,【形】1.盲的。2.愚蠢的。andhakaraṇa,【形】使人眩目的,使人混淆的。andhabāla,【形】愚蠢的,非常愚蠢的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
andha:andha(ti)
အႏၶ(တိ)
[andha+a]
[အႏၶ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
andha:andha(ti)
အႏၶ(တိ)
[ama+a,ama roge. amatipi,amayati. andho. nīti,dhā.333.]
[အမ+အ၊ အမ ေရာေဂ။ အမတိပိ၊ အမယတိ။ အေႏၶာ။ နီတိ၊ဓာ။၃၃၃။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
andha:andha(ti)
အႏၶ(တိ)
[ama+a. ka. 664-. andha+a. andha dassanūpasaṃhāre,a. ,ṭī.321. andha diṭṭhūpasaṃhāre. andhetipi,andhayati. cakkhūni andhayiṃsu,andho. nīti,dhā.32va.]
[အမ+အ။ ကစၥည္း။ ၆၆၄-ၾကည့္။ တစ္နည္း အႏၶ+အ။ အႏၶ ဒႆႏူပသံဟာေရ၊ အ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၂၁။ အႏၶ ဒိ႒ဴပသံဟာေရ။ အေႏၶတိပိ၊ အႏၶယတိ။ စကၡဴနိ အႏၶယႎသု၊ အေႏၶာ။ နီတိ၊ဓာ။၃၂ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
andha:[adj.] 1. blind; 2. foolish.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Andha,(adj.) [Vedic andha,Lat. andabata (see Walde,Lat. Wtb. s. v.),other etym. doubtful] 1. (lit.) blind,blinded,blindfolded J.I,216 (dhūm°); Pv IV.148; PvA.3. -- dark,dull,blinding M.III,151 (°andhaṁ adv. dulled); Sn.669 (Ep. of timisa,like Vedic andhaṁ tamaḥ); DhA.II,49 (°vana dark forest). -- 2. (fig.) mentally blinded,dull of mind,foolish,not seeing D.I,191 (+ acakkhuka),239 (°veṇi,reading & meaning uncertain); A.I,128; Th.2,394 (= bāla ThA.258). See cpds. °karaṇa,°kāra,°bāla,°bhūta.

--ākula blinded,foolish Vv 849 (= paññācakkhuno abhāvena VvA.337). --karaṇa blinding,making blind,causing bewilderment (fig.),confusing It.82 (+ acakkhukaraṇa); Miln.113 (pañha,+ gambhīra). --kāra blindness (lit. & fig),darkness,dullness,bewilderment Vin.I,16; D.II,12; A.I,56; II,54; III,233; J.III,188; Th.1,1034; Dh.146; Sn.763; Vv 214 (= avijj° VvA.106); Pug.30; Dhs.617; DA.I,228; VvA.51,53,116,161; PvA.6; Sdhp.14,280. --tamo deep darkness (lit. & fig.) S.V,443; It.84 (v. l.; T. andhaṁ tamaṁ); J.VI,247. --bāla blinded by folly,foolish,dull of mind,silly J.I,246,262; VI,337; DhA.II,43,89; III,179; VvA.67; PvA.4,264. --bhūta blinded (fig.),mentally blind,not knowing,ignorant S.IV,21; A.II,72; J.VI,139 (spelled °būta); Dh.59,174 (= paññā-cakkhuno abhāvena DhA.III,175). --vesa “blind form”,disguise J.III,418. (Page 49)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANDHA:[a] mù quáng,người si mê -karana [a] đang mù quáng,đang mập mờ,lộn xộn,mơ hồ --bāla [a] ngu xuẩn,điên rồ --bhūṭa [a] mù quáng,ngu si
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
andha:người mù bẩm sinh ( một trong những hạng không được thọ đại giới)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
andha:mù mắt,tối đui
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
andha:အႏၶ(တိ)
[အမ+အ။ ကစၥည္း။ ၆၆၄-ၾကည့္။ တစ္နည္း အႏၶ+အ။ အႏၶ ဒႆႏူပသံဟာေရ၊ အ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၂၁။ အႏၶ ဒိ႒ဴပသံဟာေရ။ အေႏၶတိပိ၊ အႏၶယတိ။ စကၡဴနိ အႏၶယႎသု၊ အေႏၶာ။ နီတိ၊ဓာ။၃၂ဝ။]
ျမင္ေၾကာင္း မ်က္စိ-ဆုတ္ယုတ္-ခ်ိဳ႕ငဲ့-ကြယ္-ပ်က္-ေသာ၊ သူ။ (က) မျမင္ေသာ-ကန္းေသာ-သူ၊ မ်က္မျမင္၊ သူကန္း။ (ခ) အမိဝမ္းတြင္း-ပဋိသေႏၶ-ကစ၍ ကန္းေသာ၊ သူ။ ဝမ္းတြင္းကန္း။ (ဂ) ပညာမ်က္စိ-ကန္းေသာ-မရွိေသာ၊ သူ။ (ဃ) မ်က္ေမွာက္အက်ိဳး,တမလြန္အက်ိဳးႏွစ္ပါးလုံးကို မျမင္ေသာ။ (င) မ်က္ေမွာက္ ဥစၥာစည္းစိမ္စုေဆာင္းမႈ ပညာမ်က္စိ,တမလြန္က်ိဳးကို ၿပီးေစတတ္ေသာ ကုသိုလ္စုေဆာင္းမႈ ပညာမ်က္စိ မရွိေသာ၊ ပညာမ်က္စိ ႏွစ္ဖက္ကန္းေသာ၊ သူ။ (စ) ေလာကီ,ေလာကုတၱရာအက်ိဳး ၂-ပါးကို မသိေသာ၊ မိမိအက်ိဳး,သူတစ္ပါးအက်ိဳး ၂-ပါးကို မသိေသာ၊ အျမင္ႏွစ္ဖက္လုံး ခ်ိဳ႕ငဲ့ေသာ၊ ႏွစ္ဖက္ကန္းေသာ၊ သူ။ (ဆ) မျမင္မသိေသာ၊ မိုက္ေသာ၊ သူ။ (ဇ) မျမင္ေသာ၊ မ်က္စိလယ္ လမ္းမွားေသာ။ (၂) အမိုက္ေမွာင္။ အႏၶတမ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
andha:"အႏၶ(တိ)
[အမ+အ၊ အမ ေရာေဂ။ အမတိပိ၊ အမယတိ။ အေႏၶာ။ နီတိ၊ဓာ။၃၃၃။]
နာေသာ၊ ပုပ္ေသာ၊ အရာ။ အႏၶနခ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
andha:အႏၶ(တိ)
[အႏၶ+အ]
(၁) အႏၶတိုင္း၊ (၂) အႏၶလူမ်ိဳး၊ (၃) အႏၶဘာသာစကား။ အႏၶဒမိ႒-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
andha:အႏၶ
စု = ဒိ႒ၽဳပဃာေတ-မ်က္စိအျမင္၏ ပ်က္စီးျခင္း ကန္းျခင္း၌။ အေႏၶတိ၊ အႏၶယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
andha:အႏၶ(ပ)
သူကန္း။ မ်က္စိႏွစ္ဖက္ ကန္းေသာသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
andha:အႏၶ(တိ) (√အႏၶ္+အ)
ကန္းေသာ။ မ်က္စိမျမင္ေသာ။ မိုက္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,