Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anavakāsa:a. [an-avakāsa] 無空間的,無餘地的,無機會的.
パーリ語辞典 水野弘元著
anavakāsa:a. [an-avakāsa] 空間なき,余地なき,機会なき.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anavakāsa,(an無+avakāsa機會)﹐【陽】沒機會,無空間。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anavakāsa:anavakāsa(pu)
အနဝကာသ(ပု)
[na+avakāsa]
[န+အဝကာသ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anavakāsa:phi duyên cớ,vô cớ,không duyên cớ,không cơ hội
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anavakāsa:"အနဝကာသ(ပု)
[န+အဝကာသ]
(က) အရာမဟုတ္ေသာ၊ အခြင့္အခါမဟုတ္ေသာ၊ တည္ရာမဟုတ္ေသာ။ (ခ) ထင္ရွားမရွိေသာ-အေၾကာင္း-အရာ၊ အေၾကာင္း-အရာ-မရွိေသာ။ အ႒ာန-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anavakāsa:အနဝကာသ(တိ) (အန္+အဝကာသ)
အခြင့္မဟုတ္သည္။ အရာမဟုတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,