Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anavajjatā,(anavajja無過失+tā狀態),【陰】無過失的狀態。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anavajjatā:anavajjatā(thī)
အနဝဇၨတာ(ထီ)
[anavajja+tā]
[အနဝဇၨ+တာ]
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
anavajjatā:Blamelessness
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anavajjatā:vô tội vạ,không lỗi lầm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anavajjatā:"အနဝဇၨတာ(ထီ)
[အနဝဇၨ+တာ]
အျပစ္-မရွိသည္၏အျဖစ္-မရွိျခင္း၊ အျပစ္-ကင္းသည္၏အျဖစ္-ကင္းျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anavajjatā:အနဝဇၨ-တာ(ဣ)
အျပစ္မရွိသည္၏အျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,