Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anavajja:a. [an-avajja] 無罪的,無過的.
パーリ語辞典 水野弘元著
anavajja:a. [an-avajja] 無罪の,無過の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
anavajja:a. [an-avajja] 無罪の,無過の.-āhāra无瑕の食.-kamma无罪业.-tā无罪性.-paññatti无罪制.-bhogin无罪受用者.-sukha無罪の乐
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anavajja,(an無+avajja過失),【形】無過失。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anavajja:anavajja(ti)
အနဝဇၨ(တိ)
[na+avajja]
[န+အဝဇၨ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anavajja:vô tội,không lỗi lầm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anavajja:အနဝဇၨ(တိ)
[န+အဝဇၨ]
(၁) အျပစ္မရွိေသာ။ (က) ရာဂစေသာ အျပစ္မရွိေသာ။ (ခ) အျပစ္မရွိေသာ-သမၼာအာဇီဝျဖင့္ ျဖစ္ေသာ-ေဘာဇဉ္။ (ဂ) အျပစ္မရွိေသာ၊ ကုသိုလ္။ (၂) မကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anavajja:အနဝဇၨ(တိ) (အန္+အဝဇၨ)
အျပစ္မရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,